ICTA Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Report this content

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,9 (84,2) MSEK
 • Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, ökade med 7 procent till 5,0 (4,7) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 6,80 (-2,72) SEK
 • Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades under fjärde kvartalet
 • Ny ledning tillsatt

HELÅRET 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 313,3 (319,4) MSEK
 • Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, uppgick till 19,9 (3,1) MSEK
 • Vinst per aktie uppgick till 7,41 (-3,86) SEK
 • Som meddelades den 17 oktober 2019, avser styrelsen föreslå stämman
  en ordinarie utdelning om 3,80 (0,00) SEK för räkenskapsåret 2019
 • ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida verksamhet
Nyckeltal              
MSEK   2019 Okt-dec     2018 Okt-dec     2019 Jan-dec     2018
Jan-dec
Nettoomsättning 42,9   84,2   313,3   319,4
Rörelseresultat -3,6   -26,2   11,3   -27,8
Rörelsemarginal, % -8,3   -31,1   3,6   -8,7
Resultat före skatt 102,0   -37,8   113,8   -46,1
Resultat 99,5   -39,9   107,9   -46,9
Resultat per aktie, SEK 6,80   -2,72   7,41   -3,86
Eget kapital per aktie, SEK 8,91   8,78   8,91   8,78
Soliditet, % 95   45   95   45

VD har ordet

2019 var ett minst sagt omvälvande år för ICTA då samtliga av koncernens verksamheter antingen avyttrades eller avvecklades och arbetet att utvärdera nya bolagsförvärv inleddes.

I en tillbakablick har ICTA en lång historia av bolagsförvärv och avyttringar allt sedan bolagets notering under namnet Tryckindustri på den så kallade OTC-listan 1990. Genom åren har fokus gått från tryckeriverksamheter, via kommunikations-rådgivning till digitala byråer.

I mitten av 2000-talet påbörjades en omfattande förvärvsstrategi, vars resultat till slut blev en koncern med ett flertal väsensskilda rörelser med varierande lönsamhet och med betydande minoritetsägande. Ägarstrukturen försvårade samordning och styrning samt försvagade koncernens möjligheter till stabil finansiering och goda kassaflöden. Förvärven skedde till relativt höga värderingar och med hög grad av belåning. Samtidigt byggde koncernen upp en betydande overhead. När sedan tillväxt och lönsamhet föll under 2016 och 2017 uppstod en svår situation. Det var i detta läge som de nya huvudägarna och styrelsen såg möjligheten att förbättra både koncernens struktur och finansiella ställning.

Under 2019 avslutades denna del av ansträngningarna att skapa aktieägarvärde, genom en rad transaktioner:

 • Den 28 juni 2019 meddelades att bolagsstämman i intressebolaget ISBIT GAMES, i vilket ICTA ägde 30 procent av aktierna, beslutat att avveckla verksamheten genom likvidation, i avsaknad av kommersiella framgångar och extern finansiering,
 • Den 25 oktober 2019 avyttrades koncernens 70-procentiga innehav i den digitala Business-to-Consumer-byrån River.
 • Den 12 november 2019 avyttrades koncernens helägda dotterbolag FFW, en global digital konsultbyrå, till ett skuldfritt värde (enterprise value) om upp till motsvarande 367 MSEK.

Jag tillträdde som VD i samband med att FFW avyttrades.

Det är glädjande att kunna konstatera att avyttringen av FFW skapade ett stort värde för ICTAs aktieägare. Merparten av detta värde har redan delats ut eller kommer att delas ut till aktieägarna.

I och med dessa transaktioner har ICTA i dagsläget inte någon rörelsedrivande verksamhet.  Bolaget är nu helt skuldfritt och har inlett en genomgång av strategiska alternativ avseende den framtida verksamheten.

Olof Rudbeck
Verkställande direktör

Nästa rapporttillfälle: Rapport för första kvartalet lämnas den 7 maj 2020.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25

www.icta.se

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.