ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Andra kvartalet 2019
(jämfört med andra kvartalet 2018)

  • Ökad nettoomsättning: upp 21 procent till 93,0 (76,7) MSEK
  • Förbättrat rörelseresultat: 4,3 (-2,7) MSEK
  • Resultat per aktie: 0,14 (-0,29) SEK

Första halvåret 2019
(jämfört med första halvåret 2018)

  • Ökad nettoomsättning: upp 16 procent till 179,9 (154,7) MSEK
  • Förbättrat rörelseresultat: 10,0 (-5,1) MSEK
  • Resultat per aktie: 0,36 (-0,64) SEK
NYCKELTAL
MSEK 2019
Apr-jun
 
2018
Apr-jun
2019
Jan-jun
 
2018
Jan-jun
2018
Jan-dec
Nettoomsättning [1] 93,0 76,7 179,9 154,7 319,4
Rörelseresultat 4,3 -2,7 10,0 -5,1 -27,8
Rörelsemarginal, % 4,6 -3,5 5,6 -3,3 -8,7
Resultat före skatt 3,2 -4,5 8,4 -8,9 46,1
Resultat 2,1 -4,3 4,6 -6,5 -46,9
Resultat per aktie, SEK [2]
0,14 -0,29 0,36 -0,64 -3,86
Eget kapital per aktie, SEK [2]
9,44 11,87 9,44 11,87 8,78
Soliditet, % 48 55 48 55 45

  
VD har ordet

Som framgår av föreliggande delårsrapport utvecklas den digitala konsultkoncernen ICTA väl. Sammantaget uppvisar koncernen ett rörelseresultat (EBIT) för det första halvåret 2019 om 10,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6 procent. Detta kan jämföras med en rörelseförlust om 5,1 MSEK under motsvarande period föregående år.

Orsaken till det starkt förbättrade resultatet återfinns i båda ICTAs nuvarande verksamheter samt sänkta centrala overheadkostnader.

FFW
FFW (som ICTA äger till 100 procent och som utgör cirka 85 procent av koncernens omsättning) har fortsatt den goda utvecklingen från det första kvartalet 2019, men påverkades negativt av en mindre inbromsning i USA, efter en förlust av ett betydande projekt med en befintlig kund i andra och tredje kvartalet.

Jag förväntar mig en återhämtning under det tredje kvartalet genom vårt framgångsrika arbete med nya och befintliga kunder. FFW noterar en stark försäljning, bland annat genom efterfrågan från våra kunder på migrering från Drupal 7 till Drupal 8 och en betydande ökad efterfrågan på strategiska tjänster. Bland nya uppdrag från befintliga och nya kunder under kvartalet kan nämnas Prologis, Autodesk, Docusign, Panasonic US och EU, Nordisk Film, Maj Bank, DBU, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Ferrero, Pfizer samt Randstad.

För andra kvartalet redovisar FFW en nettoomsättning om 78,1 (67,4) MSEK, en ökning med 15,9 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (1,6) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (2,3) procent. Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 153,0 (130,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (2,0) MSEK. Rörelsemarginalen för första halvåret uppgick till 6,8 (1,6) procent.

River
River (som ägs till 70 procent av ICTA) uppvisar under det andra kvartalet 2019 det bästa resultatet på sex kvartal.

För det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 15,0 (10,1) MSEK, en ökning med 48,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (-3,4) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 (-33,3) procent. Omsättningen under första halvåret 2019 uppgick till 27,2 (23,1) MSEK med ett rörelseresultat om 0,6 (-3,8) MSEK.

Koncernen har under det andra kvartalet belastats med en del kostnader av engångskaraktär. Huvudsakligen utgörs dessa av de begränsade kostnader som följer av stämmobeslut i ISBIT GAMES att avveckla verksamheten som en konsekvens av bristen på kommersiella framgångar och extern finansiering samt ytterligare reserveringar för pensionskostnader för tidigare ledning. Den underliggande centrala kostnadsmassan bedöms inte ha ökat under kvartalet.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,0 (76,7) MSEK, en ökning med 21,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (-2,7) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 (-3,5) procent. Sammantaget uppvisar de underliggande verksamheterna i ICTA förstärkningar för fjärde kvartalet i rad med en stark orderbok för FFW och med centrala kostnader under kontroll. Koncernens nettoskuld, exklusive effekterna av IFRS 16 Leasingavtal, minskade med 13,6 MSEK jämfört med utgången av andra halvåret 2018.
  

Michael Koefoed Steensborg Drejer
Vd och koncernchef
  

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se
  

Nästa rapporttillfälle: Rapport för tredje kvartalet lämnas den 8 november 2019
  

För mer information, vänligen kontakta: 

Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +45 661 10 000 

www.icta.se
  

Om ICTA: 

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding ApS och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB som är under avveckling. Koncernen har 412 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 08.30.  

Taggar: