ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019

• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 90,5 MSEK och rörelseresultatet ökade med 41 procent till 4,8 MSEK under tredje kvartalet

• Vinst per aktie för årets nio första månader uppgick till SEK 0,59 per aktie

• Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades efter rapportperiodens utgång

• ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida verksamhet.

NYCKELTAL          
MSEK   2019 Jul-sep   2018 Jul-sep   2019 Jan-sep   2018 Jan-sep   2018 Jan-dec
Nettoomsättning 1) 90,5 80,5 270,4 235,2 319,4
Rörelseresultat 4,8 3,4 14,8 -1,6 -27,8
Rörelsemarginal, % 5,3 4,3 5,5 -0,7 -8,7
Resultat före skatt 3,4 0,5 11,7 -8,4 46,1
Resultat 2,8 -0,5 8,4 -7,0 -46,9
Resultat per aktie, SEK 2) 0,23 -0,03 0,59 -0,60 -3,86
Eget kapital per aktie, SEK 2) 10,13 11,66 10,13 11,66 8,78
Soliditet, % 50 54 50 54 45
           

Verksamhet

ICTA har en lång historia av att förvärva och avyttra företag inom grafisk produktion, kommunikation, marknadsföring och webbproduktion.

Under rapportperioden bestod ICTA-koncernen av helägda FFW, som globalt erbjuder tjänster inom digital teknologi, data, design och komplexa digitala plattformar samt den delägda digitala Business-to-Consumer-byrån River.

Efter ett antal år med omfattande förvärv med hög belåning samt kraftigt fallande lönsamhet under 2016 och 2017 tvingades ICTA under slutet av 2017 genomföra en garanterad företrädesemission om 49 MSEK till teckningskurs 9 kronor per aktie, vilken avslutades i februari 2018.

Under den styrelse och koncernledning som tillträdde i maj 2018 har därefter ett omfattande arbete genomförts som syftat till att åter skapa tillväxt och lönsamhet i de operativa verksamheterna FFW och River samt att kraftigt minska koncernens kostnader.

I juni 2019 meddelades att bolagsstämman i intressebolaget ISBIT GAMES beslutat att avveckla verksamheten genom likvidation, i avsaknad av kommer-siella framgångar och extern finansiering.

Som ett led i värdeskapandet avyttrades efter rapportperiodens utgång koncernens 70-procentiga innehav i River. Avyttringen slutfördes den 25 oktober 2019. Transaktionen beskrivs i mer detalj på sidan 6 av rapporten samt i pressmeddelande av den 26 september 2019. Baserat på avtalad grundköpeskilling ger avyttringen upphov till en realisationsförlust om 4 MSEK. Rivers rörelseresultat för det tredje kvartalet 2019 uppgick till -2,7 MSEK.

Vidare avtalade ICTA om avyttring av FFW till ett skuldfritt värde (enterprise value) om upp till motsvarande 367 MSEK. Transaktionen beskrivs i mer detalj på sidan 6 av rapporten samt i pressmeddelande av den 17 oktober 2019. Avyttringen beräknas ge en realisationsvinst om cirka 90 MSEK och bedöms påverka koncernens egna kapital med över 200 MSEK. Avyttringen beräknas ske under november månad 2019. I samband därmed kommer ICTA att slut-amortera samtliga banklån. Som tidigare meddelats, föreslår styrelsen med anledning av avyttringen av FFW en utdelning under 2019 och 2020 av den kvarvarande kontanta grundköpeskillingen, vilket motsvarar cirka 170 MSEK eller cirka 11,70 kronor per aktie.

ICTA genomför en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida verksamhet.

Intäkter och resultat

Tredje kvartalet, juli – september
Koncernens nettoomsättning uppgick till 90,5 (80,5) MSEK, en ökning med 12,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (3,5) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (4,3) procent.

Den kraftiga förbättringen av rörelseresultatet beror framför allt på den ökade nettoomsättningen.

Finansnettot uppgick till -1,4 (-2,9) MSEK och utgjordes av räntenettot samt under föregående år ICTAs andel av resultatet i intressebolaget ISBIT GAMES AB. Under 2018 skrev ICTA ned värdet helt på både innehavet i ISBIT GAMES AB och på de lån som ICTA hade lämnat till bolaget. Därmed finns ingen resultat-påverkan i ICTA från ISBIT GAMES AB från och med den 1 januari 2019.

Resultatet efter skatt uppgick till 2,8 (- 0,5) MSEK.

Skattekostnaden uppgick till -0,6 (-1,0) MSEK.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,23 (-0,03) SEK.

Januari– september
Koncernens nettoomsättning uppgick till 270,4 (235,2) MSEK, en ökning med 15,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (-1,6) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 (-0,7) procent.

Finansnettot uppgick till -3,1 (-6,7) MSEK och utgjordes av räntenettot samt under föregående år också ICTAs andel av resultatet i intressebolaget ISBIT GAMES AB.

Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (- 7,0) MSEK.

Skattekostnaden uppgick till -3,3 (1,4) MSEK.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,59 (-0,60) SEK.

.
För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké lämnas den 14 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, michael.drejer@icta.se, +45 311 05 363,

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se


Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm


Tel: +46 (0) 708 46 89 25

www.icta.se

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08.00 CET.

Taggar: