ICTA Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Report this content
  • Tilläggsköpeskilling för FFW om cirka 39 MSEK har erhållits

  • Verksamheten avyttrad: nettoomsättningen uppgick till noll (86,9) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,7 (5,7) MSEK
  • Vinst per aktie uppgick till 1,19 (0,22) SEK
  • Efter kvartalets slut annonserades avsikten att genom apportemission förvärva Rolling Optics
 

Nyckeltal

MSEK   2020      Jan-mars   2019      Jan-mars   2019       Jan-dec
Nettoomsättning - 86,9 313,3
Rörelseresultat 13,7 5,7 116,6
Rörelsemarginal, % - 6,6 37,2
Resultat före skatt 17,3 5,2 117,5
Resultat 17,3 3,5 111,6
Resultat per aktie, SEK 2) 1,19 0,22 7,67
Eget kapital per aktie, SEK 2) 10,17 9,31 8,91
Soliditet, % 97 46 96
 

VD har ordet

Det är med glädje och tillfredsställelse som jag kan se tillbaka på årets första kvartal. Det uppdrag som jag fick av styrelsen då jag tillträdde som VD i november 2019 – nämligen att tillsammans med styrelsen hitta och utvärdera attraktiva framtida alternativ för ICTAs verksamhet – ledde till ett intensivt arbete under årets första månader.

Resultatet av detta arbete annonserades strax efter kvartalets slut i form av det planerade så kallade omvända förvärvet av Rolling Optics International AB. Förutsatt att den extra bolagsstämman röstar för transaktionen är det sista steget i omvandlingen av ICTA genomfört. Därmed är mitt uppdrag avslutat, och jag kommer i samband med stämman att lämna över VD-rollen till Axel Lundvall, Rolling Optics grundare och VD.

Det har varit ett privilegium att, först som rådgivare till ICTA AB vid försäljningen av FFW, och därefter som VD ha bidragit till styrelsens arbete att maximera värdet för ICTAs aktieägare. Dagen innan försäljningen av FFW annonserades i oktober 2019 stod ICTAs aktiekurs i 7,50 kronor per aktie. Sedan dess har 11,60 kronor per aktie delats ut kontant till aktieägarna och ytterligare 1,65 kronor per aktie planeras att delas ut i juni. Utöver detta avser ICTA, som tidigare meddelats, att emittera en preferensaktie med ett potentiellt värde på över 3 kronor per aktie före eventuella avdrag. Ovanstående värden som tillförts eller planeras att tillföras ICTAs aktieägare kombinerat med ett framtida icke obetydligt ägande i ett spännande och unikt tillväxtbolag som Rolling Optics har inneburit en mycket betydande värdetillväxt för ICTAs aktieägare sedan november 2019 och även i jämförelse med den företrädesemission som ICTA slutförde i januari 2018 med teckningskursen 9 kronor per aktie.

Det är med tillförsikt som jag kommer att lämna över stafettpinnen till Axel Lundvall och det är med spänning som jag kommer att följa ICTAs – eller snarare Rolling Optics – framtida utveckling.

Olof Rudbeck

Verkställande direktör

Nästa rapporttillfälle: Rapport för andra kvartalet lämnas den 17 juli 2020.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25


www.icta.se

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08.00 CET.