ICTA erhåller waiver avseende finansiell covenant i Q4

Som tidigare meddelats träffade ICTA AB (publ) under fjärde kvartalet 2017 ett avtal med sin huvudsakliga bankförbindelse, med innebörden att bolaget bland annat förband sig att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal, så kallade finansiella covenanter. Dessa sammanfattades som:

  • Soliditet om lägst 30 procent
  • Nettoskuldsättningsgrad om högst 1,0 ggr av eget kapital, samt
  • Skuld i förhållande till rörelsevinst, definierad som nettoskuld (Net Debt) i relation till rörelseresultat (EBITDA) under rullande tolv månader, (nedan kallad ”Net Debt/EBITDA-covenant”), om högst 3,5 ggr per den sista december 2018.
     

Uppgörelsen från 2017 omfattade även successivt lägre Net debt/EBITDA-covenanter för respektive kvartal under 2019 och tiden därefter.

Som framgick av ICTAs rapport för det tredje kvartalet 2018, bedömde styrelsen att det på grund av den svaga inledningen på året fanns en betydande risk att bolaget inte skulle uppfylla Net Debt/EBITDA-covenanten per 31 december 2018.

ICTA kan nu meddela att bolaget – med stöd i den positiva utveckling som framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet – träffat en överenskommelse med banken som innebär att uppställt villkor avseende Net Debt/EBITDA per 31 december 2018 faller bort.

Den nya överenskommelsen innebär istället att ICTA förbinder sig att Net Debt/EBITDA för rullande tolv månader inte ska överstiga 3,3 ggr per utgången av det första kvartalet 2019 och successivt minska till att uppgå till högst 2,0 per första kvartalet 2020 och tiden därefter. Övriga finansiella covenanter bibehålls. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning avseende räkenskapsåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta: 

Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

 
ICTA AB (publ)

(org nr 556056-5151)

 
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.com

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +45 661 10 000 

www.icta.se

Om ICTA: 

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 417 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl.08.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar