• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • ICTA har erhållit besked om att tilläggsköpeskilling hänförlig till avyttringen av FFW beräknas uppgå till cirka 40 MSEK

ICTA har erhållit besked om att tilläggsköpeskilling hänförlig till avyttringen av FFW beräknas uppgå till cirka 40 MSEK

Report this content

Pressmeddelande

Den 12 november 2019 avyttrade ICTA affärsområdet FFW. Som tidigare meddelats äger ICTA enligt försäljningsvillkoren rätt till en kontant tilläggsköpeskilling om upp till 5,1 MEUR, baserat på utfallet för FFW för verksamhetsåret 2019. Avtalsvillkoren stipulerar att köparen senast den 30 april meddelar ICTA utfallet.

ICTA har idag erhållit besked om utfallet för FFW avseende verksamhetsåret 2019, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen bedöms uppgå till cirka 3,67 MEUR motsvarande cirka 40 MSEK i dagens växelkurs. Tilläggsköpeskillingen ska erläggas av köparen senast i juni 2020.

Tilläggsköpeskillingen beräknas leda till en realisationsvinst under andra kvartalet 2020 om cirka 16 MSEK och bedöms påverka koncernens egna kapital positivt med motsvarande belopp. För mer information om överlåtelsen av FFW hänvisas till pressmeddelandet avseende transaktionen som offentliggjordes av ICTA den 17 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

Denna information är insiderinformation som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 18:30 CEST

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25
www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar