ICTA har slutfört avyttringen av FFW och tillsatt ny ledning

Report this content

Regulatoriskt pressmeddelande                                                                                                       12 november 2019

 

  • ICTA har slutfört avyttringen av FFW och erhållit avtalad grundköpeskilling. Styrelsen har fastställt avstämningsdag för föreslagen utdelning till den 18 november 2019. Utdelningen om 7,80 kronor per aktie beräknas utbetalas den 21 november 2019
  • Styrelsen har idag utsett Olof Rudbeck till verkställande direktör, Claes Hagberg till CFO samt Malin Rylander Thordén till investor relations manager

Avyttringen av FFW 
ICTA AB (publ) har idag slutfört avyttringen av FFW genom att köparen tillträtt 100 procent av aktierna i FFW LLC, FFW Holding US Inc. och Propeople Group ApS samt genom att bolaget erhållit avtalad köpeskilling för de avyttrade aktierna.

För mer information om överlåtelsen av FFW hänvisas till pressmeddelandet avseende transaktionen som offentliggjordes av ICTA den 17 oktober 2019.

Avstämningsdag för föreslagen utdelning fastställd
Styrelsen har tidigare kallat till extra bolagsstämma för behandling av förslaget om att lämna utdelning motsvarande det för närvarande tillgängliga fria egna kapitalet uppgående till totalt cirka 114 MSEK eller cirka 7,80 kronor per aktie, att utbetalas efter avyttringens slutförande. Styrelsen har nu fastställt avstämningsdag för den föreslagna utdelningen till 18 november 2019. Under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag, beräknas utdelningen utbetalas omkring den 21 november 2019.

Ny ledning för ICTA AB
Som tidigare meddelats har ICTAs VD och CFO, som upprätthåller motsvarande poster i FFW, lämnat sina befattningar i ICTA i samband med att FFW avyttrats.

Till ny verkställande direktör har idag utsetts Olof Rudbeck. Olof Rudbeck har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet. Olof Rudbeck har i över 20 år arbetat i ledande befattningar börsnoterade globala koncerner främst med företagsförvärv, bland annat för GfK, Dell och IBM.

Vidare har ICTAs Group Chief Accountant Claes Hagberg utsetts till CFO. Claes Hagberg har en civilekonomexamen från Uppsala universitet, har erfarenhet som auktoriserad revisor och har som Group Chief Accountant sedan 2008 under koncernens CFO ansvarat för framtagande av ICTAs delårsrapporter och årsredovisningar.

Slutligen har till koncernledningen knutits Malin Rylander Thordén som investor relations manager. Malin Rylander Thordén har en magisterexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har en lång erfarenhet som rådgivare inom investor relations och är tidigare journalist och finansanalytiker.

För mer information kontakta:

Erik Åfors, styrelseordförande ICTA, +46 734 34 07 70, erik@tillsvidare.nu

ICTA AB (publ) 

Org. nr: 556056-5151 

Besöksadress: Lästmakargatan 3, 111 44 Stockholm 

Postadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm
info@icta.se
www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar