ICTA slutför konsolideringen av FFW

ICTA AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av minoritetsaktieägarnas aktier i FFW Holding ApS genom att genomföra den apportemission om 4 478 671 nyemitterade aktier som beslutades på årsstämman den 3 maj 2018.

Genom förvärvet når ICTA ett ägande i FFW om 100 procent och skapar således en helägd digital verksamhet.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna beräknas offentliggöras den 14 maj 2018 och aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket samt tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den 21 maj 2018. Efter registrering uppgår antalet aktier i ICTA till 14 506 286.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Drejer, VD & Koncernchef, +45 3110 53 63, michael.drejer@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig, +46 706 97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar den helägda digitala konsultrörelsen FFW, det till 70 procent delägda River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 425 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 13.00 CET.

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera

Dokument & länkar