ICTAs årsredovisning tillgänglig på webben

Report this content

ICTAs årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.icta.se under ”Investerarinformation”.

ICTAs årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.icta.se under ”Investerarinformation”. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018.

Av årsredovisningen framgår att bolagets revisor lämnar en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges nedan i sin helhet:

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på stycket ”Förutsättningar för fortsatt drift” i förvaltningsberättelsen samt moderbolagets balansräkning i årsredovisningen av vilka framgår att bolagets finansieringsavtal löper ut inom 12 månader från balansdagen, samt att bolagets kortfristiga skulder överstiger omsättningstillgångarna. Då finansiering av bolagets skulder efter den 30 december 2019 ännu inte är säkerställd tyder detta på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om företaget inte skulle kunna realisera sina tillgångar inom ramen för den ordinarie verksamheten kan detta kunna medföra en väsentligt negativ effekt på värdet av tillgångarna.

Det kan noteras ICTA för en löpande dialog med sin huvudsakliga bankförbindelse kring bolagets utveckling och finansiering. ICTA träffade senast i december 2018 en ny överenskommelse med banken som bland annat innefattar covenanter för perioden efter januari 2020. ICTA efterlever den med banken överenskomna amorteringsplanen och bedöms uppfylla covenanterna avseende första kvartalet 2019.

Revisorerna lämnar även en särskild upplysning om att bolaget i februari 2018 felaktigt tecknat egna aktier, vilka sedermera avyttrats utan vare sig vinst eller förlust.

De särskilda upplysningarna har inte påverkat revisorernas uttalande om att tillstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

På ICTAs webbplats finns även all dokumentation relaterad till ICTAs årsstämma 2019 publicerat under ”Bolagsstyrning”.

http://www.icta.se/bolagstyrning/arsredovisning_2018/

Stockholm den 18 april 2019

För mer information, vänligen kontakta: 

Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
Tel: +45 661 10 000
www.icta.se
 
Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 409 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2019 kl. 01.25 CET.  

Prenumerera