ICTAs årsredovisning tillgänglig på webben inför årsstämma

Report this content

Pressmeddelande

Årsredovisningen för ICTA AB (publ) för år 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.icta.se under ”Investerarinformation”. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.

Bolagets verksamhet

Under räkenskapsåret har koncernens operativa verksamheter avyttrats eller avvecklats. ICTA är i slutfasen av en strategisk genomlysning avseende bolagets framtida verksamhet.

Effekt av Covid-19

I ett pressmeddelande den 11 mars 2020 påminde European Securities and Markets Authority (ESMA) om skyldigheten för börsbolag att offentliggöra eventuell information om effekterna av Covid-19 på emittentens verksamhet, finansiella ställning och framtida utveckling.

ICTA gör bedömningen att effekterna för bolaget av Covid-19 för närvarande inte är väsentliga. ICTAs värde utgörs till stor del av likvida medel samt därutöver av tilläggsköpeskillingar samt säljarreverser, varav den sista förfaller senast år 2025. En djup och långvarig konjunkturnedgång kan påverka kreditrisken i tilläggsköpeskillingar och säljarreverser samt storleken på tilläggsköpeskillingen avseende River.

Årsstämma, föreslagen utdelning samt tilläggsköpeskilling

Styrelsen i ICTA har kallat till stämma att avhållas den 16 april 2020. På ICTAs webbplats finns dokumentation relaterad till årsstämman.

Bolaget avser genomföra planerad årsstämma i enlighet med utfärdad kallelse. Styrelsen står fast vid lämnat förslag avseende utdelning.

Med stöd i utfärdade rekommendationer och i likhet med ett antal börsbolag kommer upplägget för årsstämma att syfta till att minska risken för smittospridning, främst genom att stämman minimeras i tid, dock utan att aktieägarnas rättigheter inskränks. Vidare kommer ingen förtäring eller dryck att erbjudas. Givet att bolaget för närvarande inte bedriver någon operativ verksamhet kommer verkställande direktören att avstå från att hålla ett anförande.

Bolaget har inte för avsikt att lämna ny information om bolagets planer vid stämman.

Vidare ombeds aktieägare att avstå från att ta med biträden och närvarande aktieägare ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning. Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen kommer att begränsas.

Tilläggsköpeskilling

Som en del av villkoren vid avyttringen av FFW äger ICTA rätt till en tilläggsköpeskilling som skall baseras på det fastställda resultatet för FFW för räkenskapsåret 2019 (vilket således omfattar även den del av 2019 då FFW ej längre utgjorde en del av koncernen). I samband med avyttringen och vid upprättande av årsredovisningen för 2019 har styrelsen antagit att tilläggsköpeskillingen uppgår till cirka 24 MSEK, vilket belopp ingår i beräkningen av substansvärdet per aktie per 31 december 2019. ICTA kommer att pressmeddela utfallet av tilläggsköpeskillingen så fort den blir känd av bolaget. Tilläggsköpeskillingen ska erläggas kontant senast i juni 2020.

Stockholm den 26 mars 2020

För mer information, vänligen kontakta: 

Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 23.45 CET.  
  

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Lästmakargatan 3
111 44 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

Tel: +46 (0) 708 46 89 25
www.icta.se
 


www.icta.se

Prenumerera

Dokument & länkar