Intellecta fullbordar idag avyttringen av affärsområde Infolog och fortsätter sin renodling

Som Intellecta tidigare rapporterat, har koncernen beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik).

Affären har avslutats idag, den 30 augusti, och bolagen Ineko AB, Strålins Grafiska AB och OnTime Lager och Distribution AB, har därmed avyttrats till Investeringsfonden Accent Equity 2012.

Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value) och Intellecta erhåller idag cirka 101 MSEK (net cash). Resterande köpeskilling fördelar sig på cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en ränta på 6,5 procent samt upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014.

De likvida medel som tillkommer i samband med affären motsvarar cirka 85 % av Intellectas börsvärde per igår (efter transaktion har koncernen endast cirka 3 MSEK i räntebärande skulder).

Vidare kommer Intellecta vid nästa årsstämma att föreslå en extra utdelning om 6 SEK per aktie kopplad till avyttringen av Infolog (totalt cirka 25,5 MSEK).

Fortsatt renodling

Under hösten fortsätter Intellecta sin process för att bli en renodlad konsultorganisation med fokus på kommunikationstjänster.

Processen att förvärva en majoritet av upp till 60 % av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå löper enligt plan. Affären väntas slutföras i slutet av september eller början av oktober och beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

Detta förvärv är det första inom ramen för Intellectas nya strategi – att växa genom strategiska förvärv inom digital kommunikation och organisk tillväxt under god lönsamhet, enligt tidigare kommunicerade finansiella mål. Under hösten kommer vi att kommunicera flera steg i processen.

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 3 (juli-sept) publiceras 7 november 2013

Delårsrapport kvartal 4 (okt-dec) och bokslutskommuniké publiceras 20 februari 2014

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellectas mission är att öka våra kunders konkurrensförmåga genom att erbjuda spjutspetskompetenser och innovativa kommunikationslösningar. Genuin affärsförståelse, thought leadership, kreativitet och innovation samt prestation driver vår mission. Vi är cirka 170 konsulter i Sverige, Danmark och Kina.

Vision – We are Northern Europe's Most Talented and Best Performing Communications Advisors. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies.
www.intellecta.se

Om oss

Rolling Optics Holding AB (publ) is noted on Nasdaq First North I

Prenumerera

Dokument & länkar