KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00 i konferenslokalen ”Kusken”, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2020;
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress ICTA AB (publ), ”Årsstämma”,    Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm eller per e-post anmalan@icta.se senast torsdagen den 8 april 2020.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) torsdagen den 8 april 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.icta.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av den verkställande direktören
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 15. Val av styrelseledamöter och revisor
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Stämmans avslutande
   

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Valberedningen, bestående av Staffan Malmer (valberedningens ordförande), Erik Åfors (styrelsens ordförande), Jesper Malmborg och Richard Ohlson, har lämnat följande förslag.

Punkt 2

Att styrelsens ordförande Erik Åfors väljs som ordförande på årsstämman.

Punkt 13

Att styrelsen består av fyra ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.

Punkt 14

Att styrelsearvodet halveras från föregående år och utgår med total 186 250 kronor, fördelat på 62 500 kronor till styrelsens ordförande och 41 250 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Att ersättning till revisorsbolaget utgår enligt godkänd räkning. 

Punkt 15

Omval av Erik Åfors, Ole Andersen, Pål Hodann och Per Nilsson som styrelseledamöter och omval av Erik Åfors som styrelsens ordförande.

Nyval av RSM Stockholm AB som revisionsbolag.

Styrelsens förslag

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning om 3,80 kronor per aktie eller sammantaget 55 514 443 kronor lämnas för verksamhetsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att måndagen den 20 april 2020 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen torsdagen den 23 april 2020.
 

Punkt 17 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och rörlig ersättning.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 619 064. Bolaget innehar 10 000 egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Frågor av mer omfattande karaktär bör tillställas styrelsen skriftligen i god tid före stämman, dock senast den 3 april 2020.

 

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 10 och 16, valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande, styrelsens redogörelse för utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande över tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.icta.se, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i mars 2020

ICTA AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera