KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till årsstämma kl 10 tisdagen den 10 maj 2022 i bolagets lokaler Solna Strandväg 3. 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 2 maj 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast fredagen den 6 maj 2022 under adress Rolling Optics Holding AB (publ), Solna Strandväg 3, 171 54 Solna eller mail: carin.jakobson@rollingoptics.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. röst-rättsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman.

Juridisk person

Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.rollingoptics.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  1. beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  2. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter och revisor

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Valberedningen, bestående av Sorin Chiorescu, valberedningens ordförande (utsedd av Forestum Capital AB), Axel Lundvall och Johan Stern (styrelsens ordförande) föreslår bolagsstämman enligt följande:

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Johan Stern, väljs som ordförande på årsstämman.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter, väljs till revisor.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ökar från föregående år och utgår med total 595 000 kronor, fördelat på 175 000 kronor (175 000) till styrelsens ordförande och 140 000 kronor (125 000) till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ingen av föreslagna ledamöterna är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Vidare föreslås att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning, det vill säga oförändrat mot tidigare år.   

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Johan Stern, Otto Drakenberg och Anne Årneby. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Stern. Erik Åfors har avböjt omval. Valberedningen kommer även föreslå ytterligare en ledamot, vilket kommuniceras så snart som möjligt och i god tid innan stämman.  

Till revisor föreslår valberedningen omval av PricewaterhouseCoopers AB.

Styrelsens förslag

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021 och att till förfogande stående medel skall balanseras i ny räkning.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick bolagets stamaktier till 149 821 939, antalet preferensaktier uppgick till 14 609 064 och antalet röster till 151 282 845, därtill tillkommer 13 333 333 BTU:er vilka kommer omvandlas till 39 999 999 aktier tillika röster.

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Valberedningens fullständiga förslag, årsredovisningen och andra dokument hänförliga till årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats, www.rollingoptics.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Solna i april 2022

Styrelsen Rolling Optics Holding AB (publ)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl.15.30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se