KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober 2017, kl. 15.00 i Intellectas hörsal "Stockholm" på Birger Jarlsgatan 57 B, plan 4, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 oktober 2017,
- dels anmäla sin avsikt att deltaga i extra bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 13 oktober 2017 på något av följande sätt:
per e-post till anmalan@intellecta.com eller via bolagets webbplats på adress www.ir.intellecta.com,
per post till Intellecta AB (publ), extra bolagsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm,
per telefon 010-21 22 000.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och kan således inte insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.ir.intellecta.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 11 oktober 2017 då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 4.539.449 aktier, varav 256.000 aktier av serie A och 4.283.449 aktier av serie B, motsvarande 6.843.449 röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 10 000 B-aktier i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

8. Stämman avslutas.Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning, varvid bolagets firma ändras till ICTA AB (§ 1). Vidare innebär ändringen att uppdelningen i olika aktieslag tas bort och att bolaget fortsättningsvis bara ska ha ett aktieslag med lika rätt (§ 6). Slutligen ändras bolagsordningen (§ 13) på så sätt att hembudsförbehållet tas bort.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på extra bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Fullständiga handlingar

Fullständigt förslag till beslut och fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress från och med tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.ir.intellecta.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelseordförande, 070-975 99 11
e-mail: richard.ohlson@intellecta.com 

Yann Blandy, vd och koncernchef, 010-21 22 035, 070-716 17 31  
e-mail: yann.blandy@intellecta.com

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 08:00 (CET).

Taggar:

Prenumerera