KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 oktober 2019 kl. 09:30 i Bird & Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 19 oktober 2019;
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress ICTA AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm, eller per e-post till anmalan@icta.se, senast måndagen den 21 oktober 2019.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 19 oktober 2019. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare tillse att rösträttsregistrering verkställs senast fredagen den 18 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats www.icta.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i River Cresco AB
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i River Cresco AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en överlåtelse av bolagets samtliga aktier i dotterbolaget River Cresco AB ("River") till minoritetsägarna i River ("Transaktionen") enligt de övergripande villkor som framgår av det pressmeddelande avseende Transaktionen som offentliggjordes av bolaget den 26 september 2019. Pressmeddelandet finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.icta.se.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att köparen av bolagets aktier i River är ett bolag som ägs av ett antal personer vilka samtliga är anställda i River. Vissa av nämnda anställda har också ledande befattningar i River. Styrelsen är av uppfattningen att Transaktionen inte omfattas av reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen (den s.k. "Leo-lagen") med hänsyn till att köparen får förvärva bolagets aktier i River i egenskap av minoritetsägare i River, och att de anställda i River inte förvärvar aktierna i River i egenskap av anställda. För god ordnings skull, samt då det i aktieöverlåtelseavtalet avseende Transaktionen uppställts som villkor för köparens tillträde till aktierna i River, föreslår emellertid styrelsen att bolagsstämman godkänner Transaktionen.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 619 064. Bolaget innehar 10 000 egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständigt beslutsförslag och fullmakts­formulär hålls tillgängliga hos bolaget på adress c/o River Cresco AB på Lästmakargatan 3, 2 tr. i Stockholm samt på bolagets webbplats, www.icta.se. Nämnda handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i oktober 2019
ICTA AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar