KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 november 2019 kl. 08:00 i Bird & Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 07:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 8 november 2019;

  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress ICTA AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm, eller per e-post till anmalan@icta.se, senast fredagen den 8 november 2019.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 8 november 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära rösträttsregistrering hos sin förvaltare.

OMBUD M.M.
Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats www.icta.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av två justeringsmän

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om vinstutdelning

  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Beslut om vinstutdelning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om kontant vinstutdelning av ett sammanlagt belopp om 114 028 699,20 kronor, motsvarande 7,80 kronor per aktie.
Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till vinstutdelning. Avstämningsdagen kommer fastställas först efter att (i) försäljningen av aktierna i FFW Holding US Inc, Propeople Group ApS samt FFW LLC ("Målbolagen") fullbordats genom att köparen tillträtt aktierna i Målbolagen samt bolagets dotterbolag FFW Holding ApS, säljare av aktierna i Målbolagen, erhållit köpeskillingen för aktierna (till den del den ska utgå kontant i samband med tillträde), samt (ii) bolaget från FFW Holding ApS erhållit tillräckliga medel för att kunna genomföra vinstutdelningen, under förutsättning att det då föreligger övriga förutsättningar för utdelning enligt aktiebolagslagen (2005:551).
På årsstämman den 9 maj 2019 fastställdes bolagets fria egna kapital (inklusive disponibla vinstmedel och fria fonder) per balansdagen den 31 december 2018 till 114 410 450 kronor. Årsstämman beslutade att bolagets disponibla vinstmedel och fria fonder skulle balanseras i ny räkning, och inga värdeöverföringar har heller i övrigt skett sedan årsredovisningen lämnades. Bolagets bundna egna kapital uppgick per balansdagen den 31 december 2018 till 44 109 774 kronor, och har därefter ökat till 44 278 941 kronor genom en nyemission som registrerades hos Bolagsverket den 19 juni 2019. Disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 114 241 283 kronor.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 619 064. Bolaget innehar 10 000 egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR
Fullständigt beslutsförslag, handlingar enligt 18 kap 4–6 §§ aktiebolagslagen, fullmakts­formulär samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på adress c/o River Cresco AB på Lästmakargatan 3, 2 tr. i Stockholm samt på bolagets webbplats, www.icta.se. Samtliga nämnda handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
  

Stockholm den 22 oktober 2019
ICTA AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar