Kommuniké från extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

Report this content

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, höll idag måndagen den 7 december 2020 extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Aktieägare som representerade 41 355 861 stamaktier (1 röst per aktie) och 2 154 061 preferensaktier (1/10-dels röst per aktie) var närvarande på stämman, motsvarande totalt 28,4% av antalet röster i bolaget. 

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram 2021/2023 TO 1 genom nyemission om högst 4 500 000 teckningsoptioner samt att godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptionerna. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 720 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma Rolling Optics AB, 556667-3579, (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget äger rätt att överlåta teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i Rolling Optics-koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde beräknad med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,64 kronor, motsvarande 170 % av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First Nordic Growth Market under perioden 2 november 2020 till och med 27 november 2020. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 15 maj 2023 till och med 15 juni 2023.

Utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst 3,0 % av det totala antalet stamaktier och därmed tillhörande röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt fullt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carin Jakobson, carin.jakobson@rollingoptics.com.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2020 kl. 10:45 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar