Rättelse: Årsstämma i ICTA

Borttagande av tidigare publicerad text:

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 17:05

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad
Vid ICTA AB (publ) årsstämma den 9 maj 2019 fastställdes resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition, dvs att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att resultatet balanseras i ny räkning. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Ole Andersen, Pål Hodann, Per Nilsson och Erik Åfors. Till styrelsens ordförande utsågs Erik Åfors. Stämman beslutade även att arvoden bibehålls oförändrade och utgår med totalt 372 500 kronor, där 125 000 kronor utgår till styrelseordföranden och 82 500 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2020.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsebemyndiganden
Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om totalt högst 1 450 628 aktier, motsvarande tio procent av nuvarande antal aktier och röster i bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 2 175 942 kronor. Beslut om nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för aktierna ska kunna ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Emissionskursen ska fastställas baserat på marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med hänsyn till exempelvis bolagets behov av att bredda aktieägarkretsen, för att möjliggöra förvärv och/eller med kort varsel tillgodose koncernens finansieringsbehov.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier enligt följande; (1) Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget, (2) Aktierna får endast återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt (3) Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag eller verksamheter med egna aktier.

Slutligen beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Ersättningen för aktierna ska motsvara ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier som bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende nyemission så att bolaget överlåter samt nyemitterar sammanlagt mer än tio procent av det vid var tid totala antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, samt att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag eller verksamheter med egna aktier.

Apportemission
Årsstämman beslutade om en apportemission av 112 778 nya aktier för förvärv av utestående aktier i koncernbolaget Propeople Inc. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

  För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se
ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)
 

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.se
 

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm

 Tel: +45 661 10 000
www.icta.se
 

Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding ApS och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 406 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam.

Prenumerera

Dokument & länkar