Rolling Optics bokslutskommuniké för januari–december 2020

Report this content

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Oktober-december

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7 235 TKR (4 960)
 • Rörelseresultat uppgick till -1 537 TKR (-7 650)
 • Rörelseresultat per stamaktie uppgick för perioden till -0,01 kr
 • Eget kapital per stamaktie uppgick till 0,44 kr1
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 674 TKR (-319)

Januari-december

 • Omsättningen för perioden uppgick till 24 350 TKR (12 814)
 • Rörelseresultat uppgick till -14 517 TKR (-21 570)
 • Rörelseresultat per stamaktie uppgick för perioden till -0,10 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 094 TKR (-13 005)

Väsentliga händelser under perioden

 • Rolling Optics genomförde den 1 oktober 2020 en riktad emission om ca 30 miljoner kronor före emissionskostnader med primärt syfte att likviden skall användas för att ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och accelerera bolagets satsningar inom R&D och IP-rättigheter.
 • Som ett led i den intensifierade kommersialiseringen av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar beslutade styrelsen i november 2020 att förstärka ledningen genom att påbörja rekryteringen av en ny VD och koncernchef för bolaget. Rollings Optics grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer, efter att en ny VD tillträtt, ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.
 • En extra bolagsstämma hölls den 7 december 2020 där det beslutades om ett optionsprogram för bolagets medarbetare och övriga nyckelpersoner.
 • Libanons centralbank gav i december ut en minnessedel med Rolling Optics revolutionerande 3D-teknologi vilket var den första sedeln med denna teknologi som ges ut av en centralbank.
 • I december 2020 meddelade Hans Andréasson att han utträder ur styrelsen i Rolling Optics Holding AB för att få mer tid för sina övriga engagemang.

Bokslutskommunikén lämnas den 4 februari 2021.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök:

https://www.rollingoptics.com/wp-content/uploads/2021/02/bokslutskommunike.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO Rolling Optics, +46 (0) 709 65 16 65, carin.jakobson@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera