Rolling Optics delårsrapport för perioden januari – juni 2020

Report this content

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Den nuvarande koncernstrukturen skapades 9 juni 2020 genom att dåvarande ICTA AB (nuvarande Rolling Optics Holding AB) genom en apportemission förvärvade samtliga aktier i Rolling Optics International AB.

April-juni

 • Omsättningen för perioden uppgick till 2 972 TKR (3 545)
 • Rörelseresultat uppgick till -6 390 TKR (-4 535)  
 • Resultat per stamaktie uppgick för perioden till -0,17 kr
 • Eget kapital per stamaktie uppgick till 0,31 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 275 TKR (-4 449)

Januari-juni

 • Omsättningen för perioden uppgick till 9 941 TKR (5 853)
 • Rörelseresultat uppgick till -8 627 TKR (-9 560)
 • Resultat per stamaktie uppgick för perioden till -0,19 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 588 TKR (-8 572)

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolagsstämman den 16 april 2020 beslutade om utdelning om 3,80 kr/aktie.
 • Extra bolagsstämman beslutade den 26 maj om extra utdelning om 1,65 kr/aktie och emission av preferensaktie samt förvärv av Rolling Optics International genom apportemission.
 • Som en följd av förvärvet, valdes vid extra bolagstämman den 26 maj 2020 Johan Stern till ny styrelseordförande och Hans Andréasson och Johan Bäcke till styrelseledamöter. Erik Åfors kvarstår som ledamot. Vidare som en följd av förvärvet, utsågs den 26 maj 2020 Axel Lundvall till ny vd för bolaget. Bolagets ledningsgrupp ersatts med ledningsgruppen i Rolling Optics.
 • Bolagets aktie noteras den 28 maj 2020 på Nasdaq First North Growth Markets och avnoterades samtidigt från Nasdaq Stockholm. Erik Penser Bank utsågs till Certified Advisor.
 • Bolaget ändrade den 29 maj 2020 firma till Rolling Optics Holding AB (publ).
 • Rolling Optics Internationals genomförde, innan det omvända förvärvet genomfördes, en företrädesemission om 10 000 TKR.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget meddelade den 29 juli att man tecknat distributionsavtal med Shenzhen YUTO Packaging Technology, en av Kinas ledande leverantörer av premiumförpackningslösningar.
 • CCL Secure, världens största producent av polymera sedlar, lanserade den 18 augusti en sedelprodukt som inkluderar 3D-effekter skapade med Rolling Optics teknik.

Rapport för tredje kvartalet lämnas den 4 november 2020.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: rollingoptics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO Rolling Optics, +46 (0) 709 65 16 65, carin.jakobson@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 15:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar