Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 4 maj 2021

Report this content

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 samt för att följa regler och allmänna föreskrifter som utfärdats av myndigheter genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum.

Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151) idag den 4 maj 2021 fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av Johan Stern och Erik Åfors, samt nyval av Otto Drakenberg och Anne Årneby. Till styrelsens ordförande utsågs Johan Stern. Stämman fastställde även arvoden till totalt 550 000 kronor, där 175 000 kronor utgår till styrelseordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag som presenterades i kallelsen.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Lars Kylberg som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning
Årsstämman beslutade att anta instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen ska utses i enlighet med valberedningsförslag så som det framlades i kallelsen.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsen förslag som framgår av kallelsen.

En presentation i samband med bolagsstämman finns på bolaget hemsidan. www.rollingoptics.com  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl.11:45 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se