• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • Sämre marknadsförutsättningar - Rolling Optics kraftsamlar mot High Security, avser säkra finansiering via företrädesemission för att tillvarata affärsmöjligheter och inleder strategisk genomlysning

Sämre marknadsförutsättningar - Rolling Optics kraftsamlar mot High Security, avser säkra finansiering via företrädesemission för att tillvarata affärsmöjligheter och inleder strategisk genomlysning

Report this content

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

2021-10-20

PRESSMEDDELANDE

Intresset för Rolling Optics teknologi och lösningar är stort från olika aktörer. Samtidigt finns det flera omständigheter som pekar på att det kommer att ta längre tid än planerat till kommersiell framgång. Styrelsen gör därför bedömningen att verksamheten behöver en mer fokuserad inriktning och större uthållighet för att nå marknadsgenombrott, ökad försäljning och lönsamhet.

Arbetet för att nå kommersiellt genombrott påverkas bland annat av långa och komplicerade inköpsprocesser, negativa effekter av 2019 års patentdom samt den fördröjning som följer av förändrade möjligheter till marknadsföring och försäljning på grund av covid-19. Rolling Optics intäkter härrör idag i sin helhet från området Brand Security och dessa intäkter bedöms ha en begränsad tillväxt under de närmaste åren, till följd av svagare efterfrågan och stärkt konkurrens. Försäljningspotentialen i närtid inom affärsområdet Brand Identity, som ännu inte börjat generera några intäkter, begränsas även den av effekterna av patentsituationen, ökande konkurrens samt nya industriella allianser, främst på den asiatiska marknaden.

Samtidigt har Rolling Optics ett antal mycket intressanta projekt inom området High Security, såväl vad gäller integration i polymera sedlar som att utveckla säkerhetstrådar till papperssedlar. Därutöver bedöms de begränsningar som följer av den rådande patentsituationen upphöra i och med utgången av de omtvistade patenten i slutet av år 2024.

Rolling Optics har på grund av de förändrade marknadsförutsättningarna och en efterföljande strategirevision beslutat om en rad åtgärder för att fokusera verksamheten och stärka uthålligheten.

Rolling Optics ska för att fullt ut kunna tillvarata identifierade affärsmöjligheter framöver

  • fokusera på affärsområde High Security, och fortsätta utveckla samarbeten med sedel- och substrattillverkare med målet att inom 2-4 år erhålla ordrar på säkerhetskomponenter för sedlar i kommersiellt intressanta volymer och
  • som en konsekvens av ovan minska bolagets kostnader för offensiva satsningar inom affärsområde Brand Security och Brand Identity.

Stark position och stor potential inom High Security

Rolling Optics har sedan grundandet 2005 arbetat med att utveckla och tillverka mikrooptiska produkter på rulle. Bolaget har idag ett flertal diskussioner, projekt och samarbeten med en rad aktörer inom området High Security, där man genom att kombinera Rolling Optics teknologi med tillverkningsprocesser och andra teknologier kan skapa mycket attraktiva och efterfrågade säkerhetslösningar.

Sedan 2015 har Rolling Optics ett tätt samarbete med CCL Secure, vilket bland annat inneburit att CCL integrerat Rolling Optics unika och patenterade teknologi i sin tillverkningsprocess av polymera sedlar. De 3D-effekterna som CCL därmed kan erbjuda i sina sedlar marknadsförs av CCL som en egen produkt; CINEMATM. Under 2020 lanserades den första sedeln med denna lösning.

CCL är den största producenten i världen av polymera sedlar med cirka 80 procent av marknaden och förser idag 24 länder, bland annat Kanada och Storbritannien, med polymera sedlar i över 160 valörer. CCL har en icke-exklusiv licens att använda Rolling Optics teknologi där Rolling Optics erhåller en royaltyersättning per tillverkad och såld sedel med Rolling Optics 3D-teknologi.

Rolling Optics för vidare en rad diskussioner med andra aktörer inom sedelbranschen och har påbörjat utveckling av en mikrooptisk film avsedd att integreras som säkerhetstråd i papperssedlar. Rolling Optics har identifierat betydande affärsmöjligheter i papperssedelmarknaden, i synnerhet mot bakgrund av att ett antal stora länder står i begrepp att lansera nya generationer sedlar inom de närmsta åren. Även om polymersedlar är på frammarsch utgör papperssedlar fortfarande över 95 procent av sedelmarknaden.

Företrädesemission för ökad finansiell uthållighet

I ljuset av en längre period fram till marknadsgenombrott än tidigare bedömning och för att även fortsättningsvis utgöra en intressant samarbetspartner med finansiell uthållighet, har styrelsen beslutat undersöka möjligheterna att genomföra en företrädesemission om cirka 20 Mkr, vilket tillsammans med befintlig kassa och en försäljning på nuvarande volymer bedöms ge bolaget uthållighet att bedriva verksamheten minst till utgången av år 2023.

Utvärdering av strategiska alternativ

Baserat på identifierat intresse från industriella aktörer inom High Security har styrelsen vidare beslutat att genomföra en genomlysning av olika strategiska alternativ, inklusive någon typ av strategisk transaktion. Utvärderingen kan även komma att resultera i att verksamheten kvarstår oförändrad.

Rolling Optics lämnar rapport för det tredje kvartalet den 4 november 2021.

Styrelsen avser återkomma med ytterligare information och detaljer avseende genomförandet av företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Hans-Petter Andersson, VD

Mobile phone: +46 701 47 81 13

E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 08:15 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar