• news.cision.com/
  • Rolling Optics/
  • Som ett led i ICTAs planerade listbyte till Nasdaq First North Growth Market ansöker bolaget om avnotering från Nasdaq Stockholm

Som ett led i ICTAs planerade listbyte till Nasdaq First North Growth Market ansöker bolaget om avnotering från Nasdaq Stockholm

Report this content

Pressmeddelande

Den 2 april 2020 offentliggjorde ICTA AB (publ) (”ICTA”) avsikten att förvärva samtliga aktier i Rolling Optics International AB (publ) genom apportemission av nya aktier som vederlag för aktierna i Rolling Optics International AB (publ) (”Transaktionen”). Apportemissionen kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma i ICTA som är planerad att hållas den 26 maj 2020. Aktieägare i ICTA som tillsammans innehar över 55 procent av antalet aktier och röster har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som Transaktionen förutsätter.

I pressmeddelandet som offentliggjordes den 2 april 2020 meddelade ICTA även att Bolaget i samband med Transaktionen avser byta marknadsplats från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North Growth Market. Mot bakgrund av detta har styrelsen i ICTA beslutat att ansöka om avnotering av ICTAs aktie från Nasdaq Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Ansökan om avnotering är villkorad av att Bolagets aktie godkänns för listning på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm, och beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market, kommer att meddelas efter det att Bolaget erhållit villkorat godkännande om avnotering från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Rudbeck, verkställande direktör ICTA, +46 (0) 702 70 03 15, olof.rudbeck@icta.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar