VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA AVSEENDE MÖTESORDFÖRANDE, STYRELSE OCH STYRELSEARVODEN

Report this content

ICTA AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 2 april 2020 avsikten att genom apportemission förvärva Rolling Optics International AB, ett ledande företag inom avancerade 3D mikrooptiska säkerhetslösningar. Styrelsen i Bolaget har kallat till extra stämma den 26 maj 2020 för att fatta beslut om förvärvet samt en rad relaterade förändringar avseende antal aktier, aktiekapital och aktiekapitalgränser (”Transaktionen”).

Valberedningen i ICTA AB (publ) (”Valberedningen”) har med anledning av Transaktionen, återupptagit valberedningsarbetet. Valberedningen har därvidlag initierat en dialog med de aktieägare som efter Transaktionen kommer att bli större aktieägare i Bolaget, i syfte att ta fram förslag till styrelse som med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede har ändamålsenlig kompetens, erfarenhet, bakgrund och bredd.

Valberedningens förslag avseende ordförande vid extra bolagsstämma

Valberedningen föreslår att till ordförande på den extra bolagsstämman välja styrelsens nuvarande ordförande Erik Åfors.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår – under förutsättning att extra bolagsstämma fattat beslut om Transaktionen – att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ordinarie ledamöter med högst fem suppleanter. Enligt Koden skall suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte utses.

Valberedningens förslag avseende styrelse

Valberedningen föreslår – under förutsättning att extra bolagsstämma fattat de för Transaktionens genomförande nödvändiga besluten – att till styrelsen nyväljs Johan Stern, Hans Andréasson och Johan Bäcke. Information om de föreslagna styrelseledamöterna biläggs detta förslag. Erik Åfors omvaldes vid årsstämman den 16 april 2020.

De vid årsstämman valda ledamöterna Ole Andersen, Pål Hodann och Per Nilsson har förklarat sig villiga att träda tillbaka och avser avgå ur styrelsen i samband med den extra stämman.

Valberedningen föreslår att nästkommande valberedning med start under hösten 2020 intensifierar arbetet att bredda styrelsens mångsidighet.

Valberedningens förslag avseende styrelseordförande

Valberedningen föreslår – under förutsättning att extra bolagsstämma fattat de för Transaktionens genomförande nödvändiga besluten – att till styrelsens ordförande väljs Johan Stern.

Valberedningens förslag avseende arvode

Valberedningen föreslår – under förutsättning att extra bolagsstämma fattat de för Transaktionens genomförande nödvändiga besluten – att styrelsearvode utgår med total 420 000 kronor, fördelat på 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Varken ordförande eller övriga ledamöter är anställda i bolaget. Ingen särskild ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningens arbete

Vid årsstämman den 9 maj 2019 fastlades principerna för tillsättning av valberedningen. Processen för valberedningens tillsättning leds av styrelsens ordförande och har utgått från aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2019. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter och valberedningen utser ordföranden inom sig.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna under hösten 2019 består valberedningen av Staffan Malmer, utsedd av Trousseau AB, ordförande i valberedningen, Jesper Malmborg, utsedd av Vækstlab Holding ApS (tidigare Propeople Holding ApS), Richard Ohlson samt Erik Åfors, styrelsens ordförande.

  
Stockholm i april 2020

Valberedningen i ICTA AB (publ)
  

FÖRSLAG TILL NYA LEDAMÖTER INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 MAJ 2020

Johan Stern

Född:  1951
Utbildning och tidigare erfarenhet: Civilekonom, tidigare partner på FMG Fund Managers Ltd (US), verksam in om SEB i Sverige och som ansvarig för SEBs verksamhet i USA.
Huvudsysselsättning:  Styrelsearbete.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot och styrelseordförande i Rolling Optics International AB sedan 2016. Styrelseordförande i HealthInvest Partners AB, Fädriften Invest AB och Skanör Falsterbo Kallbadhus AB. Styrelseledamot i Carl Bennet AB samt i de Nasdaq-noterade bolagen Elanders AB, Getinge AB och Lifco AB samt i RP Ventures AB och Estea AB.

Aktieinnehav i ICTA AB: 0.
Aktieinnehav i Rollings Optics International AB: 489 980 (Bolag och Privat), vilket om Transaktionen genomförs motsvarar 5 634 770 aktier i ICTA AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större ägare efter Transaktionen.

Hans Andréasson

Född:  1965
Utbildning och tidigare erfarenhet: Jur. kand 1992, tingstjänstgöring vid Jakobsbergs tingsrätt. Biträdande jurist Mannheimer Swartling 1994-2000, Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2001-2016.
Huvudsysselsättning: Partner MLT
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Rolling Optics International AB sedan 2015. Styrelseordförande i Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening, Elfström & Taflin Fastighets AB, Meus Liberi Tripudium AB, MLT Corporate Finance AB, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) och Trobar AB. Styrelseledamot i Hans Andréasson Invest AB, Key People Group AB och Motala Verkstad Group AB. Styrelsesuppleant i Luciholding AB.

Aktieinnehav i ICTA AB: 0.
Aktieinnehav i Rollings Optics International AB: 0.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Johan Bäcke

Född:  1974
Utbildning: M.Sc. International Business, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Huvudsysselsättning:  Verkställande direktör RP Ventures AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Rolling Optics International AB sedan 2018. Styrelseordförande i FUWL Studio AB, Gimi AB, Mestro AB och Selahatin AB. Styrelseledamot i DeoDocAB, Johan Bäcke AB, Oxceed AB, Technosite Uppsala AB och Sonat AB.

Aktieinnehav i ICTA AB: 0.
Aktieinnehav i Rollings Optics International AB: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större ägare efter Transaktionen.

PÅ ÅRSSTÄMMAN VALD LEDAMOT

Erik Åfors

Född:  1960
Invald år: Styrelseledamot och ordförande i ICTA sedan maj 2018.
Utbildning:  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsysselsättning: Aktiv investerare. Tidigare rådgivare och entreprenör inom området finansiell kommunikation samt med erfarenhet från internationell corporate finance.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot samt ledamot av revisionsutskottet i Nasdaq-noterade Ework Group AB (publ) sedan 2014 samt styrelseledamot i ett antal hel- och delägda onoterade bolag.

Aktieinnehav i ICTA AB: 2 154 061 aktier via bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt efter Transaktionen oberoende även i relation till större aktieägare.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar