Majoritet av 15-19-åringar ville ta covidvaccin

Report this content

Orädda för egen del – men också villiga att skydda andra. Det är inställningar många tonåringar gav uttryck för när de tillfrågades om sin vilja att vaccinera sig mot covid-19. En studie ledd från Göteborgs universitet visar att en majoritet var positiva till vaccination.

Studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Vaccine: X bygger på enkätsvar från 702 ungdomar i Sverige, 15-19 år, under perioden juli-november 2020. Enkäten gjordes alltså innan vaccinationerna hade inletts.

Studiedeltagarna kommer från olika delar av landet och resultaten är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär.

Av enkätsvaren i studien framgår att 54,3 procent var villiga att låta sig vaccineras. 15,2 procent svarade nej, medan 30,5 procent inte hade tagit ställning. Oron för att vaccinera sig var större hos flickor än hos pojkar, och kunde också kopplas till en ovilja att vaccinera sig.

Många av ungdomarna i studien angav att de hade reflekterat över för- och nackdelar med covidvaccin. Deras inställning var generellt positiv, samtidigt som de efterlyste mer kunskap om vaccinet.

Skepsis som gått i arv

En farhåga som uttrycktes var att vaccinet tagits fram snabbt, och här nämndes oron för allvarliga biverkningar. Minnet av massvaccineringen mot svininfluensa som i vissa fall orsakade narkolepsi var också något som lyftes.

Just den aspekten förvånar Stefan Nilsson, docent och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och studiens försteförfattare och korresponderande författare.

– De var ju väldigt små när svininfluensavaccinationerna kom, så det måste vara deras föräldrar eller andra äldre som påverkat dem, eller så har de läst om det. Det är tydligt att erfarenheten av svininfluensavaccinet influerar även den yngre generationen, säger han.

När underlaget i studien inhämtades fanns inga rapporter om dödsfall relaterade till covid-19 bland unga i Sverige. Många av de unga i studien var inte heller rädda för egen del för att smittas och insjukna.

Vilja att skydda andra

Många gav dock uttryck för altruistiska motiv för att vaccinera sig, och därmed skydda andra och skörare personer. Ytterligare en indikation på att ungdomarna var villiga att vaccinera sig för andras skull var att vaccinationsvilja kunde kopplas till beteendet att hålla avstånd till folk.

– Resultaten ger förslag på vad som behöver göras för att underlätta för ungdomar att ta ett informerat beslut inför sin vaccinering. Det behövs saklig information om att riskerna för negativa effekter av covid-19 är större än riskerna för eventuella sidoeffekter av vaccinationen, säger Stefan Nilsson, och fortsätter:

– Informationen behöver spridas via informationskanaler som når ungdomarna. Det är dessutom viktigt med diskussionsforum där ungdomarna kan prata med experter som kan diskutera och svara på deras frågor.

Studien har letts från Göteborgs universitet och gjorts ihop med forskare på Drottning Silvias barnsjukhus, Högskolan Väst, Karolinska Institutet, Röda Korsets högskola, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Umeå universitet och Botucatu Medical School - UNESP, Nursing Department, Brasilien.

Titel: To be or not to be vaccinated against COVID-19 – the adolescents’ perspective – a mixed-methods study in Sweden, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590136221000346

Kontakt: Stefan Nilsson, tel. 0766 18 60 36, e-post stefan.nilsson.4@gu.se

Bild: Stefan Nilsson (foto: Cecilia Hedström)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Tel. 0705 30 19 80, e-post press@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 4 851 helårsstudenter, 942 forskarstuderande och 1 774 anställda, www.gu.se/sahlgrenska-akademin 

Prenumerera

Media

Media