SaltX Technology Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Finansiella händelser 

Fjärde kvartalet

-Nettoomsättningen ökade till 2,2 (0,3) mkr 
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 (-6,5) mkr 
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 (-3,6) mkr 
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,14) kr 

Helåret januari – december
-Nettoomsättningen ökade till 5,3 (0,6) mkr genom fler utvecklingsprojekt och ny licens
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,5 (-35,8) mkr 
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,5 (-14,1) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,88) kr 

Väsentliga händelser

Fjärde kvartalet
-Energimyndigheten finansierar SaltX-projekt och beviljade 5 mkr till pilotprojekt för storskalig energilagring
-SaltX sålde licens för gasvärmepumpar i Kina 
-SaltX vann europeiskt gasvärmepumpsprojekt som finansieras med 20 mkr av EU:s Horizon 2020-program
-SaltX ingick avtal med ledande grafen-teknikbolag i Europa

Efter periodens utgång
-SaltX säkrade ytterligare EU-finansiering med 15 mkr för att påskynda lansering av HeatBoost i Europa
-Serieproduktion har startats och SunCool-fabriken i Kina invigdes i januari
-Fusionen av SunCool AB och SaltX fullbordades i januari
-SaltX och papperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö har tecknat utvecklings- och licensavtal för att tillsammans utveckla tillverkningsmetod för SaltX material på grafenpapper

Stockholm 14 mars 2018

Styrelsen & VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46–705 600 268
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars, 2018 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar