SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké

Finansiella händelser 

Fjärde kvartalet 

-Nettoomsättningen uppgick till 1,7 (2,2) mkr.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -79,8 (-8,7) mkr.
-Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -15,0 (-10,3) mkr.
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,38 (-0,14) kr. 

Helåret januari – december
-Nettoomsättningen ökade till 6,5 (5,3) mkr.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -121,1 (-28,5) mkr.
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -50,6 (-28,5) mkr.
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,14 (-0,53) kr. 


Väsentliga händelser

Fjärde kvartalet
-SaltX ökar takten för satsning på̊ storskalig energilagring och genomförde nyemission om 80 mkr.
-SaltX ingick strategiska samarbeten för att skala upp produktionen av nano-coatat salt.
-SaltX uppnådde första milstolpen i samarbetet med Ahlstrom-Munksjö – 2D fab levererar grafen och bygger ut produktionskapacitet. 

Efter periodens utgång
-SaltX fokusering på̊ storskalig energilagring – EnerStore – har lett till nedskrivning av värden inom övriga applikationsområden.
-Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tillförordnad VD. 

Stockholm 21 februari 2018
Styrelsen & VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harald Bauer, VD & CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari, 2019 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB,
+46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.