SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 2, 2019

Delårsrapport kvartal 2

Finansiella händelser 

Andra kvartalet 

-Nettoomsättningen uppgick till 0,9 (1,8) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -45,8* (-15,9) mkr
-Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -10,5 (-16,9) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,66 (-0,25) kr

Delåret januari – juni 
-Nettoomsättningen uppgick till -0,8 (3,3) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -65,9 (-29,7) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,6 (-29,1) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,96 (-0,50) kr


Väsentliga händelser

Andra kvartalet 
- Stort intresse när SaltX invigde pilotanläggning i Berlin
- Carl-Johan Linér ny VD för SaltX Technology — Gedigen erfarenhet från ABB:s kraftverksamhet
- SaltX tecknade utvecklingsavtal med tysk partner — Steinmüller ska bygga ett pre-kommersiellt termiskt energilager baserat på nanocoatat salt

Efter periodens utgång
- SaltX tecknade samarbetsavtal med spanska INERCO kring energilagring. INERCO utvecklar och bygger storskalig termokemisk lösning baserad på nanocoatat salt
- Nedskrivning med 33,2 mkr av balanserade utgifter för utvecklingsarbete

*Se kommentar om nedskrivning av 33,2 mkr

Stockholm 23 augusti 2019
Styrelsen & VD

För ytterligare information kontakta: 
Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, tel +46-70 532 08 08
Harald Bauer, CFO för SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

**************************************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2019 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC och tyska Steinmüller SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2019-08-23

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar