SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport 3, 2019

Delårsrapport kvartal 3 2019

Finansiella händelser 

Tredje kvartalet*

-Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (1,5) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,0 (-11,6) mkr
-Kassaflödet från den löpanade verksamheten uppgick till -12,4 (-6,4) mkr
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,23) kr

Delåret januari - september 
-Nettoomsättningen uppgick till -0,7 (4,8) mkr
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -72,9 (-41,3) mkr
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -48,7 (-35,6) mkr
-Resultat per aktie färre och efter utspädning uppgick till -1,06 (-0,73) kr


Väsentliga händelser

Tredje kvartalet
- SaltX tecknade samarbetsavtal med INERCO kring energilagring
- SaltX pilotanläggning i Berlin visade på mycket lovande resultat


Efter periodens utgång
- SaltX genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 mkr och tar nästa steg mot kommersialisering
- Bolaget kallade till extra bolagsstämma för att besluta om nyemission
- Ny strategisk partner i Kina finansierar pilot - “ Shuangliang kommer att bygga och utveckla en energilagringspilot i Kina

*Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från den 1 januari och samtliga siffror för 2019 i denna delårsrapport är inklusive denna förändring. Jämförelsesiffror är inte omräknade.

Stockholm 31 oktober 2019
Styrelsen & VD

För ytterligare information kontakta:
Carl-Johan Liner, VD för SaltX Technology, tel +46-70 532 08 08
Harald Bauer, CFO för SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34
 

**************************************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober, 2019 kl. 08.00 CET.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, Ãr SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Stockholm, 2019-10-31

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.