SaltX Technology Holding AB (publ): Kvartalsrapport 2 2018

Kvartalsrapport 2 

Finansiella händelser 

Andra kvartalet
- Nettoomsättningen uppgick till 1,8 (1,4) mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-6,0) mkr
- Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -16,9 (-3,3) mkr 
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 (-0,12) kr 

Delåret januari - juni
- Nettoomsättningen ökade till 3,3 (2,0) mkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -29,7 (-11,9) mkr
- Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -29,1 (-9,2) mkr 
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,50 (-0,24) kr 

Väsentliga händelser

Andra kvartalet
- SaltX vann Bloomberg New Energy Pioneer Award 
- SaltX fick genombrottsorder för SunCool 

Stockholm 23 augusti 2018
Styrelsen & VD

Intervju med Karl Bohman som kommenterar kvartalsrapporten: https://youtu.be/v2TeogEjct4


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46–705 600 268
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti, 2018 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar