Skirner AB tillför 4,5 mkr genom aktieteckning

Skirner AB utnyttjar optioner och tecknar aktier i dotterbolag till SaltX Technology, vilket tillför bolaget 4,5 miljoner kronor.

Skirner AB, en av de större aktieägarna i SaltX Technology, utnyttjar 75 miljoner optioner och tecknar aktier i dotterbolaget ClimateWell AB. Dessa aktier kan i sin tur omvandlas till cirka 1,05 miljon aktier i SaltX Technology, motsvarande 2,4 procent av det totala antalet aktier. Teckningskursen för aktierna motsvarade en kurs om 4,32 kronor per aktie i SaltX Technology. Övriga 91 miljoner utestående teckningsoptioner i ClimateWell AB förföll den 20 juli 2016 utan att utnyttjas.

Uppdatering av antal utestående aktier och teckningsoptioner

Efter att aktier som ersättning till garanter och rådgivare och en andra omgång aktier registrerats vid samgåendet med ClimateWell AB uppgår antalet aktier i SaltX Technology Holding AB till 43 525 971. Det återstår därmed 2,7 procent aktier, inklusive ovanstående tillkommande aktier, att emittera för att fullborda förvärvet.

Vidare har 16,2 miljoner teckningsoptioner emitterats till vissa aktieägare i SaltX. Det erfordras fyra optioner för en aktie, lösenkursen är 5 kronor och teckningstiden löper till 2018-10-31. Skulle dessa aktier tecknas medför det en utspädning om 8 procent.Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Harald Bauer, CFO: Tel: 0708-10 80 34

*******************************************************************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 09:00 CET.

Harald Bauer, CFO
Tel: 0708-10 80 34

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Taggar:

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar