Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

  • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
  • Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 125 000 kr vardera, oförändrat från föregående år
  • Arvode till revisor enligt godkänd räkning
  • Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander, samt nyval av Tony Grimaldi och Johan Nordström
  • Omval av Åke Sund till styrelseordförande
  • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor
  • Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner 

 

För vidare information, vänligenkontakta:

Åke Sund, styrelseordförande, mobilnummer:070 667 00 74
Karl Bohman, VD, mobilnummer: 070 560 02 68

Stockholm
2018-04-25

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Dokument & länkar