Minskade risker i hushållens finanser

Hushållens motståndskraft mot negativa förändringar i börskurser, bostadspriser samt spar- och obligationsräntor ökade under det andra kvartalet 2014, för tredje kvartalet i rad. SBAB:s finansiella riskindex visar dock att riskexponeringen fortfarande är historiskt hög.

SBAB:s riskindex för hushållens finanser bygger på ett stresstest, det som testas är vad som skulle hända med hushållens finansiella ställning om börskurserna föll, bostads- och fastighetspriserna gick ned och räntorna steg. Riskindexet minskade under det andra kvartalet men ligger fortfarande över det historiska genomsnittet. I stresstestets scenario förlorar hushållen knappt 2 800 miljarder kronor. Det motsvarar 34 procent av deras nettotillgångar och 143 procent av deras disponibla årsinkomst.

För att komma ned till en historiskt genomsnittlig normal risknivå skulle hushållen behöva amortera ned skulder eller öka på sitt riskfria kontosparande med omkring 43 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 4 000 kronor per person.

- Trots snabba prisuppgångar på både aktie- och bostadsmarknaderna så har hushållens riskexponering snarare minskat än ökat. Försiktiga hushåll ökar inte sin skuldsättning i samma takt som tillgångarnas värde stiger och dessutom fortsätter de att sätta undan en hel del pengar på riskfria sparkonton, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Under det andra kvartalet sjönk riskindexet, vilket signalerar minskad riskexponering, Bakom nedgången låg både att hushållens tillgångar ökade snabbare än skulderna och att andelen räntebärande tillgångar ökade. På tillgångssidan är hushållen fortfarande främst exponerade mot risken för fallande bostadspriser och i mindre utsträckning mot börsfall och ränteuppgångar. Börsexponeringen har dock ökat snabbt de senaste kvartalen.

Ekonomin har blivit mer känslig

Sammantaget uppgick hushållens tillgångar (exkl. kollektivt pensionsparande) till 11 362 miljarder kronor vid slutet av andra kvartalet 2014. Skulderna var 3 195 miljarder kronor. Som andel av hushållens disponibla årsinkomst motsvarade detta 581 respektive 163 procent. På tjugo år har hushållens nettotillgångar mer än fyrdubblats, som andel av disponibelinkomsten har de fördubblats från drygt 200 till 418 procent under det andra kvartalet.

- Både tillgångar och skulder är, i förhållande till hushållens inkomster, på rekordhöga nivåer. Det innebär att hushållens plånböcker, och därmed hela den svenska ekonomin, är mycket känsligare för förändringar på finans- och bostadsmarknaderna för 15-20 år sedan, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Fakta om Hushållens riskindex och stresstestet

Stresstestet visar hur hushållens samlade nettotillgångar skulle påverkas av en samtidig förändring på de olika marknaderna. I tillgångarna räknas inte kollektivt pensionssparande (avtalspensioner, premiepensioner osv) med då detta är bundet och inte kan realiseras på ett enkelt sätt. Indexet är beräknat utifrån hur stor andel de potentiella förlusterna utgör av nettotillgångarna. Första kvartalet 2000 har använts som bas. De nedgångar vi räknar med ligger i linje med finansinspektionens antaganden i deras så kallade trafikljusmodell. Vi antar att aktiekurserna sjunker 40 procent, kommersiella fastigheter tappar 35 procent av sitt värde och att bostadspriserna faller 25 procent. Vi antar också att räntenivån för säkra ränteplaceringar ökar motsvarande 30 procent av den tioåriga statsobligationsräntan – i dagsläget 0,6 procentenheter - och att räntenivån för osäkra ränteplaceringar även drabbas av en ökad kreditriskpremie motsvarande skillnaden mellan femårig bolåneränta och statsobligationsränta – i dagsläget 2,3 procentenheter.

Rapporten Hushållens riskindex, nr 6 finns i sin helhet här

En kortare videkommentar finns också på SBAB Play

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02 eller e-post: tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren Presschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24 eller e-post: karin.hellgren@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.