Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Report this content

I enlighet med beslut från extra bolagsstämman ska valberedningen inför årsstämman i Scandinavian Biogas Fuels International AB bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista december, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2021 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar ca 33,1 % av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av december 2020:

  • Olav Sem Austmo, representerande TrönderEnergi AS
  • Jonas Bengtsson, representerande Bengtsson Tidning AB;
  • Bengt Kjell, representerande Ilija Batljan Invest AB; och
  • Göran Persson, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter och riktlinjerna för utnämningen av dess ledamöter beskrivs på företagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com.

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till: valberedningen@scandinavianbiogas.com eller med post till bolagets adress:

Scandinavian Biogas Fuels International AB
Att: Valberedningen
Holländargatan 21A
111 60 Stockholm

 

Om Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas grundades 2005 och är en ledande producent av biogas i Norden. Bolaget säljer förnybar energi baserad på både komprimerad och flytande biogas. Bolaget driver fem produktions-anläggningar i Henriksdal, Södertörn, Bromma (Sverige), Skogn (Norge) och Ulsan City (Sydkorea). Genom sin verksamhet stödjer Scandinavian Biogas en hållbar övergång från fossil till förnyelsebar energi genom att omvandla lokalt organiskt avfall till förnyelsebar energi i form av biogas och biogödsel, samtidigt som nettoutsläppen till atmosfären är noll.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
Telefon: +46 (0) 70-597 99 38
Email: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas
Telefon: +46 (0) 70-043 43 13
Email: anna.budzynski@scandinavianbiogas.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar