Enviro lämnar information om samarbetet med Michelin och om långsiktiga ambitioner

Report this content

Vid den virtuella informationsgivning som Scandinavian Enviro Systems Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag 2 mars kl. 16.00 besvarar bolaget bland annat frågor om licensavtalet med Michelin. Vid informationsgivningen redogör Enviro också för hur partnerskapet med Michelin passar in i ett strategiskt perspektiv samt vilka bolagets långsiktiga ambitioner är.

Den virtuella informationsgivningen har kommit till stånd för att ge Enviros aktieägare och kapitalmarknaden möjlighet att ställa frågor och få ytterligare information inför den extra bolagsstämma som arrangeras den 9 mars 2021. Informationsgivningen kommer att publiceras idag, 2 mars kl 16.00 i form av ett videoinspelat möte. Vid mötet deltar representanter för bolagets ledning och styrelse, däribland vd Thomas Sörensson samt styrelseordförande Alf Blomqvist.

Flera frågor har inkommit gällande licensavtalet med Michelin och bolaget konstaterar därvidlag bland annat följande:

  • Licensavtalet gäller fram till och med år 2035.
  • Avtalet ger Michelin rätt att etablera egna återvinningsanläggningar baserade på Enviros teknologi på tio definierade marknader. Inga etableringar får ske på andra marknader än dessa utan Enviros uttryckliga tillstånd.
  • Vid etablerandet av sådana anläggningar, utöver den kommande gemensamt ägda anläggningen i Chile, skall Michelin ersätta Enviro med fast belopp per anläggning samt betala en procentbaserad royalty till Enviro baserat på anläggningarnas omsättning. Beräkningen av omsättningen kommer att ske utifrån marknadsmässiga villkor.
  • Enviro har genom de nu ingångna avtalen med Michelin begränsat sina garantiåtaganden visavi Michelin och garantirisken är upp till 300 miljoner kronor lägre jämfört med de krav som ställts på Enviro vid tidigare förhandlingar med andra parter. 

Förutom att bolaget besvarar frågor kring avtalen med Michelin, redogör också Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist för hur partnerskapet med Michelin passar in i ett långsiktigt strategiskt perspektiv och för bolagets expansion framåt. Alf Blomqvist konstaterar bland annat följande:

  • Att partnerskapet ger avgörande förutsättningar för bolagets expansionsfas.
  • Att efterfrågan för jungfrulig kimrök i år beräknas uppgå till mer än 16,5 miljoner ton och att återvunnen kimrök har potential att på sikt ersätta hälften av den idag efterfrågade jungfruliga kimröken.
  • Att bolaget har ambitionen att etablera ytterligare återvinningsanläggningar baserade på bolagets patenterade återvinningsteknologi, utöver den med Michelin gemensamt ägda anläggningen. För att lyckas med detta behöver bolaget bygga upp erforderlig egen organisation, etablera nya samarbeten med industriella aktörer och hitta sätt att finanseria de nya anläggningarna. Om bolaget lyckas i dessa avseenden är ambitionen att på sikt etablera fyra nya återvinningsanläggningar per år under kommande tioårsperiod, vilket skulle kunna innebära cirka 30 anläggningar fram till 2030. Prioriterade marknader är initialt Västsverige och Centraleuropa.
  • Att bolaget för dialoger med ett antal aktörer inom däck-, kemi- och oljebranschen kring samarbeten för etablerandet av sådana anläggningar.
  • Att bolaget för dialoger med olika aktörer på kapitalmarknaden om möjliga alternativ för att finansiera etableringen av dessa anläggningar och initialt även löpande drift. Som beräkningsexempel har bolaget därvid utgått från att etableringen av en fullskalig återvinningsanläggning medför en teoretisk investeringskostnad för bolaget på cirka 300 MSEK per anläggning.
  • Att det ökade intresset för återvunna material från uttjänta däck, däribland kimrök och olja, innebär att en fullskaleanläggning med en årlig kapacitet på 30 000 ton, med nuvarande prisnivåer, teoretiskt kan nå en EBITDA-marginal på cirka 60 procent och att investeringen för en sådan anläggning därmed kan vara återbetald på fyra år. Den teoretiska EBITDA-marginalen har tidigare kommunicerats av bolaget.

Bakgrunden till den extra bolagsstämman som arrangeras den 9 mars är det faktum att Michelin i kraft av sitt stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part. För att de avtal som ligger till grund för det strategiska partnerskapet med Michelin skall kunna träda i kraft måste de därför först godkännas av en extra bolagsstämma. Enviro har den 16 februari publicerat kallelse till en extra bolagsstämma den 9 mars 2021 som på grund av pandemin kommer att genomföras genom poströstning.

Kallelse till nämnda extra bolagsstämma har publicerats separat den 16 februari och återfinns på bolagets hemsida via följande länk: https://www.envirosystems.se/app/uploads/Kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-Scandinavian-Enviro-Systems-2021-02-.pdf

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Vid den virtuella informationsgivning som Scandinavian Enviro Systems Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) offentliggör idag 2 mars kl. 16.00 besvarar bolaget bland annat frågor om licensavtalet med Michelin. Vid informationsgivningen redogör Enviro också för hur partnerskapet med Michelin passar in i ett strategiskt perspektiv samt vilka bolagets långsiktiga ambitioner är.
Twittra det här