Enviro och Michelin överens om huvudprinciper för strategiskt partnerskap

Report this content

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) och den franska globala däcktillverkaren Michelin har kommit överens om de huvudsakliga principerna för att etablera en första gemensamt ägd anläggning för materialåtervinning och ett licensavtal som reglerar villkoren för nyttjande av Enviros återvinningsteknologi samt ersättningen för detta. Innan avtalen kan träda i kraft måste de först godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra stämma kommer att skickas ut separat.

Huvudprinciperna har förhandlats fram till följd av den avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap som de båda bolagen kommunicerade i april i år. De huvudprinciper som parterna enats om omfattar bland annat villkoren för etableringen av en första gemensamt ägd återvinningsanläggning samt villkoren för hur Michelin skall ersätta Enviro för nyttjandet av bolagets patenterade återvinningsteknologi för uttjänta däck. Överenskommelsen rörande ersättningen gäller såväl den första anläggningen som framtida anläggningar som Michelin kan komma att bygga.

När det gäller nyttjanderätten till Enviros patenterade återvinningsteknologi samt ersättning för detta, har parterna kommit överens om följande:

  • Att Michelin har rätt att etablera egna återvinningsanläggningar baserade på Enviros teknologi
  • Att Michelin, vid etablerandet av sådana anläggningar, skall ersätta Enviro med ett förutbestämt fast engångsbelopp samt med en procentbaserad royalty baserad på anläggningens omsättning
  • Att licensavtalet sträcker sig fram till 2035
  • Att Enviro fortsatt har rätt att etablera återvinningsanläggningar ihop med andra parter

Trots pandemin och efterföljande förseningar har vi nu lyckats slutföra våra förhandlingar rörande ett strategiskt partnerskap med Michelin. Det här är förstås en mycket viktig milstolpe för Scandinavian Enviro Systems och med tanke på Michelins position på den globala däckmarknaden utgör det en viktig bekräftelse av vår teknologi. Att det skulle bli så utdragna förhandlingar var aldrig en del av planen men en positiv aspekt av det är att både Michelin och andra internationella tillverkare fått mer tid på sig att med mycket goda resultat testa vår återvunna kimrök. Det här tillsammans med den nu nådda överenskommelsen bådar gott för framtiden, säger Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist.

Att nå en överenskommelse om huvudprinciperna för innehållet i ett strategiskt partnerskap var avgörande för båda parter eftersom det avgör inriktningen för gemensamma aktiviteter mot bakgrund av vårt ömsesidigt mycket fördelaktiga partnerskap. Jag är mycket nöjd med att vi har lyckats nå denna överenskommelse om huvudsakliga principer under ett år då vi på grund av en aldrig tidigare upplevd hälsomässig situation haft väldigt svårt att kunna ’sitta ner tillsammans’ och staka ut kursen för vårt framtida samarbete. Jag ser fram emot att få börja arbeta med konkreta aktiviteter inom ramen för vårt partnerskap när Enviros aktieägare väl avgett sina röster och gett sitt godkännande för att vi skall fortsätta framåt tillsammans, säger Sander Vermeulen, som är Vice President Marketing & Business Development, Strategy & New Businesses High-Tech Materials på Michelin samt ledamot av Enviros styrelse.

Avsiktsförklaringen från april
Den avsiktsförklaring kring ett strategiskt partnerskap som Enviro och Michelin tillkännagav i april i år omfattade totalt fyra huvudområden. Förutom en redan genomförd aktieinvestering i Enviro som gjorde Michelin till Enviros största ägare med ett totalt innehav om 20 procent, omfattade den också ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin, ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi samt ett gemensamt leveransavtal mellan parterna. Förhandlingarna när det gäller utvecklingsavtalet samt det gemensamma leveransavtalet fortskrider.

Extra bolagsstämma
Innan avtalen kan undertecknas och träda i kraft krävs att Enviros aktieägare godkänner dem vid en extra bolagsstämma. Orsaken är att Michelin i kraft av sin ägarandel i bolaget är att betrakta som närstående och att en transaktion med en närstående kräver godkännande av aktieägare vid stämma. Enviros styrelse kommer vid ett extrainsatt styrelsemöte i januari 2021 att fatta beslut om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av överenskommelsen. Vid stämman kommer för aktieägarna viktiga delar i överenskommelsen att presenteras.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se
 

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-22 08:30 CET.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) och den franska globala däcktillverkaren Michelin har kommit överens om de huvudsakliga principerna för att etablera en första gemensamt ägd anläggning för materialåtervinning och ett licensavtal som reglerar villkoren för nyttjande av Enviros återvinningsteknologi samt ersättningen för detta. Innan avtalen kan träda i kraft måste de först godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra stämma kommer att skickas ut separat.
Twittra det här

Citat

Trots pandemin och efterföljande förseningar har vi nu lyckats slutföra våra förhandlingar rörande ett strategiskt partnerskap med Michelin. Det här är förstås en mycket viktig milstolpe för Scandinavian Enviro Systems och med tank.e på Michelins position på den globala däckmarknaden utgör det en viktig bekräftelse av vår teknologi. Att det skulle bli så utdragna förhandlingar var aldrig en del av planen men en positiv aspekt av det är att både Michelin och andra internationella tillverkare fått mer tid på sig att med mycket goda resultat testa vår återvunna kimrök. Det här tillsammans med den nu nådda överenskommelsen bådar gott för framtiden.
Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist