Sammanfattning av information som Enviro lämnar vid kapitalmarknadspresentationen

Report this content

Vid den virtuella kapitalmarknadspresentation som Scandinavian Enviro Systems (Enviro) presenterar idag kl. 15.00 uppdaterar bolagets vd samt styrelseordförande om status för bolagets expansionsplaner och hur marknaden för bolagets teknologi och produkter utvecklas och bedöms utvecklas framåt.

Den virtuella kapitalmarknadspresentationen kommer att publiceras på bolagets Youtube-kanal klockan 15.00 idag på https://www.youtube.com/watch?v=ja7vi8B2C24 och består av en inspelad presentation av bolagets vd Thomas Sörensson samt bolagets styrelseordförande Alf Blomqvist. På bolagets hemsida kommer även själva presentationsmaterialet publiceras.

Vd Thomas Sörensson redogör för bolagets expansionsplaner och tioårsplan fram till 2030. Thomas Sörensson konstaterar därvidlag bland annat att:

 • Enviro är det första bolaget i världen som lyckats erhålla hållbarhetscertifiering av återvunnen kimrök
 • Enviro siktar på en bruttomarginal för bolaget på 70 procent i enlighet med tidigare kommunicerade exempelkalkyl
 • Kommande återvinningsanläggningar kommer att ha en årlig återvinningskapacitet på mellan 30 000 och 120 000 ton uttjänta däck per år
 • Enviro bygger upp processer och en organisation som gör det möjligt för bolaget att totalt öka den sammanlagda återvinningskapaciteten med 120 000 ton uttjänta däck per år, motsvarande etableringen av en ny anläggning per kvartal
 • Enviros mål är att till 2030 ha etablerat 30 fullskaliga anläggningar med en total återvinningskapacitet på mer än 900 000 ton uttjänta däck per år
 • Enviro har tagit fram tioårig finansplan ihop med en global finansiell rådgivare för att stötta expansionen. Det totala investeringsbehovet under perioden uppgår till mer än 9 miljarder SEK
 • Enviro siktar på en EBITDA-marginal på cirka 61 procent för kommande återvinningsanläggningar vilket enligt bolagets basscenario och tidigare kommunicerade exempelkalkyl innebär att de 30 anläggningarna 2030 kommer att generera en total försäljning på cirka 7 miljarder SEK samt en EBITDA på mer än 4,5 miljarder SEK
 • Siffrorna för 2030 inte omfattar den anläggning som Michelin bygger i Chile baserat på Enviros teknologi samt andra eventuella anläggningar som etableras i Michelins regi under perioden
 • Byggnationen av anläggningen i Chile fortlöper enligt plan
 • Den nyligen kommunicerade hållbarhetscertifieringen av både oljan och kimröken har lett till intensifierade diskussioner med kunder om tester av materialen och leveransavtal
 • Enviro har identifierat mer än 90 däckfabriker enbart i Europa. Bolaget har en process för att utvärdera etablering av nya återvinningsanläggningar i olika länder som omfattar nyckelaspekter såsom tillståndsbehov, lagstiftning, skatteförhållanden och närhet till kunder för återvunnen kimrök samt pyrolysolja
 • Investeringen för den nya anläggningen i Uddevalla beräknas uppgå till cirka 400 MSEK och den årliga kapaciteten vid anläggningen blir initialt 30 000 ton. På sikt beräknas den årliga kapaciteten att uppgå till 60 000 ton per år. Som bolagets första egna fullskaleanläggning kommer den att bidra till att utveckla Enviros standardiseringsstrategi och effektivitet samt tjäna som bas för utveckling och träning när det gäller drift och underhåll
 • Den nya anläggningen i Uddevalla fortsatt beräknas stå klar fjärde kvartalet 2023.
 • Dialogen med berörda myndigheter löper bra. Vidare beräknas en ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Uddevalla skickas in under november i år och tillståndsprocessen beräknas ta cirka 12 månader
 • Enviro strävar efter att vara ensam ägare till framtida återvinningsanläggningar alternativt vara en majoritetsägare ihop med partners om det kan medföra fördelar när det gäller t ex tillgång till uttjänta däck, till strategiska sajter eller till industriell expertis
 • Enviro redan för anläggningen i Uddevalla utvecklat en metodik när det gäller såväl upphandling av underleverantörer som själva byggnationen som kommer att underlätta den fortsatta uppskalningen av bolagets teknologi och den parallella etableringen av nya anläggningar
 • Enviro för långtgående diskussioner med olika intressenter vad gäller avtal om leveranser av kimrök och olja från anläggningen i Uddevalla

Styrelseordförande Alf Blomqvists presentation fokuserar på hur Enviro steg för steg genomfört och uppnått de strategiska delmål som bolaget satt upp och konstaterar därvidlag bland annat att:

 • Enviro tack vare partnerskapet med Michelin kommer att kunna bygga en första fullskalig återvinningsanläggning baserad på Enviros ledande återvinningsteknologi; kommer att kunna öka sin kapacitet tack vare tillgång till Michelins industriella kunskap och erfarenhet; kommer att förbättra kvaliteten på återvunnen kimrök och därmed kunna öka efterfrågan på återvunnen kimrök tack vare Michelins kunskaper på området

När det gäller den globala däckindustrin och marknaden för återvunnen kimrök och återvunnen pyrolysolja konstaterade Blomqvist bland annat att:

 • Det årligen genereras men än en miljard uttjänta däck globalt och att antalet uttjänta däck beräknas öka med mellan 4 och 5 procent per år
 • Ökningen är särskilt stark i utvecklingsländer där en växande medelklass köper allt fler bilar vilket ökar efterfrågan på däck men också volymerna av uttjänta däck
 • Återvinningen av uttjänta däck ökar i den utvecklade delen av världen men att det idag finns väldigt få, om ens några, cirkulära lösningar för återvinning av de värdefulla resurser som ingår i däck
 • Mer än 95 procent av alla uttjänta däck idag slutar som bränsle och att Enviros metod är en av få som hanterar detta problem
 • De stora däcktillverkarna inser problemet: fyra av de största globala däcktillverkarna (Michelin, Bridgestone, Goodyear och Continental) har alla ställt ut långtgående och tidssatta löften om att öka hållbarheten i sin produktion och sina däck
 • Enbart Michelin skulle behöva 220 fullskaliga Enviroanläggningar för att helt kunna byta ut all jungfrulig kimrök mot återvunnen kimrök
 • Marknaden för jungfrulig kimrök årligen uppgår till cirka 24 miljarder USD och att den ökar med 9 procent per år – förhållanden som gör den mogen för förändring, dvs, en introduktion av mer hållbara material såsom återvunnen kimrök
 • Marknaden för jungfrulig kimrök är starkt konsoliderad och att de sex största tillverkarna har en marknadsandel på mer än 50 procent
 • Inte en enda av dessa framställer återvunnen kimrök trots däcktillverkarnas tydliga mål att öka hållbarheten hos sina produkter och minska användningen av fossila råvaror. Detta gap skapar en närmast obegränsad potentiell marknad för Enviros återvunna kimrök
 • Den olja, pyrolysolja, som återvinns från uttjänta däck i stor utsträckning kommer från naturgummi och är attraktiv på grund av sitt höga bio-baserade innehåll
 • Enviros återvunna pyrolysolja från Åsenbruk är hållbarhetscertifierad och är ytterst intressant för både oljeindustrin och den kemiska industrin eftersom den kan användas för att öka hållbarheten hos produkter som fordons- och flygbränslen, basoljor och plaster. Oljan kan möjligen också användas för framställning av jungfrulig kimrök vilket skulle öka hållbarheten för jungfrulig kimrök
 • Det hålls konkreta samtal med stora potentiella kunder inom oljeindustrin och den kemiska industrin visar att de av hållbarhetsskäl har som mål att få tag på ”så stora volymer pyrolysolja som möjligt”. Efterfrågan är därmed så gott som obegränsad.
 • Det är rimligt att anta att en ledande aktör inom återvunnen kimrök över tid skall nå en marknadsandel på mellan 15 och 30 procent och att det är Enviros ambition att ta den positionen

När det gäller finansieringen av expansionen och den finansiella exempelkalkylen för en återvinningsanläggning av normalstorlek, konstaterar Alf Blomqvist bland annat att:

 • Enviro tagit in Pareto Securities som rådgivare när det gäller kapitalstrukturen och Greenhill när det gäller den långsiktiga finansieringsplanen
 • Exempelkalkylen för en normalstor återvinningsanläggning med en årlig kapacitet på 30 000 ton, beräknas få en omsättning på cirka 240-300 miljoner SEK per år
 • Anläggningen i exempelkalkylen med utgångspunkt från en EBITDA-marginal på omkring 61 procent, samt en investeringskostnad på totalt 400 MSEK, är återbetald på knappt 3 år efter färdigställande

Enviros kapitalmarknadspresentation kommer att publiceras kl. 15.00 idag den 15 oktober på följande webbadress: https://www.youtube.com/watch?v=ja7vi8B2C24

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Vid den virtuella kapitalmarknadspresentation som Scandinavian Enviro Systems (Enviro) presenterar idag kl. 15.00 uppdaterar bolagets vd samt styrelseordförande om status för bolagets expansionsplaner och hur marknaden för bolagets teknologi och produkter utvecklas och bedöms utvecklas framåt. Ingen av den information som presenteras är ny i sak.
Twittra det här