Slutgiltiga avtal rörande strategiskt partnerskap med Michelin försenade

Report this content

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) och Michelins slutgiltiga avtal rörande det aviserade strategiska partnerskapet är ännu inte färdigförhandlade i alla delar. Därmed kommer Enviro inte att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av avtalen i januari i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Både Enviro och Michelin bedömer att avtalen kommer att vara färdigförhandlade inom den närmaste framtiden. Såsom tidigare kommunicerats måste avtalen godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma innan de kan träda i kraft. Kallelse till extra stämma kommer att skickas ut separat.

I december 2020 kommunicerade Enviro att bolaget och Michelin kommit överens om de huvudsakliga principerna för ett strategiskt partnerskap. De då kommunicerade huvudsakliga principerna omfattade villkoren för etableringen av en första gemensamt ägd anläggning för materialåtervinning och ett licensavtal som reglerar villkoren för nyttjandet av Enviros återvinningsteknologi samt ersättning för detta. Sedan i december har parterna fortsatt förhandla fram de slutgiltiga avtalen som skall ligga till grund för det strategiska partnerskapet. Ambitionen var att bli klara med förhandlingarna så att Enviros styrelse skulle kunna kalla till extra bolagsstämma under januari 2021, något bolaget också kommunicerat.

Både Enviro och Michelin är tydliga med att förseningen inte påverkar planerna för ett strategiskt partnerskap.

– Båda parter har lagt ner ett omfattande arbete med att färdigställa de dokument som formaliserar det planerade strategiska partnerskapet, för vilket vi träffade en principiell överenskommelse i december förra året. De omständigheter som pandemin fört med sig har inte underlättat då den inneburit att vi inte kunnat hålla några fysiska möten. Vi är icke desto mindre övertygade om att vi kommer att kunna formalisera vårt partnerskap inom kort, säger Sander Vermeulen, Vice President Marketing & Business Development, Strategy & New Businesses High-Tech Materials på Michelin samt ledamot av Enviros styrelse.

– Det är många delar som måste komma på plats innan allt är klart och det har tyvärr tagit längre tid att slutföra våra förhandlingar än vad vi tidigare bedömde. Båda parter är dock fortsatt lika övertygade om de stora fördelarna med vårt planerade strategiska partnerskap och därmed lika fast beslutna att få det på plats, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För att de slutgiltiga avtalen rörande ett strategiskt partnerskap skall träda i kraft krävs att Enviros aktieägare godkänner dem vid en extra bolagsstämma. Orsaken är att Michelin i kraft av sin ägarandel i bolaget är att betrakta som närstående och att en transaktion med en närstående kräver godkännande av aktieägare vid stämma. Enviros styrelse kommer snarast efter att de slutgiltiga avtalen undertecknats att vid ett extrainsatt styrelsemöte fatta beslut om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av avtalen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att skickas ut separat.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-28 22:45 CET.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) och Michelins slutgiltiga avtal rörande det aviserade strategiska partnerskapet är ännu inte färdigförhandlade i alla delar. Därmed kommer Enviro inte att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av avtalen i januari i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Både Enviro och Michelin bedömer att avtalen kommer att vara färdigförhandlade inom den närmaste framtiden. Såsom tidigare kommunicerats måste avtalen godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma innan de kan träda i kraft. Kallelse till extra stämma kommer att skickas ut separat.
Twittra det här

Citat

Det är många delar som måste komma på plats innan allt är klart och det har tyvärr tagit längre tid att slutföra våra förhandlingar än vad vi tidigare bedömde. Båda parter är dock fortsatt lika övertygade om de stora fördelarna med vårt planerade strategiska partnerskap och därmed lika fast beslutna att få det på plats.
Thomas Sörensson, vd Enviro