Valberedning inför årsstämma 2020

Report this content

Valberedningen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer.

I enlighet med beslut på Enviros årsstämma 2019 skall Bolagets valberedning inför årsstämman 2020 bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande som är sammankallande till första sammanträdet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan. Vid lika röstetal vid omröstningar i valberedningen har valberedningens ordförande utslagsröst. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Stefan Winström, representerande Pegroco Invest AB samt Pegroco Holding AB (valberedningens ordförande)
  • Lennart Persson, representerande sig själv
  • Stig-Arne Blom, representerande sig själv samt Conatum AB
  • Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro

Valberedningens sammansättning sammanfaller med den tidigare sammansättningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 19 maj 2020. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, 
urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, 
alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Scandinavian Enviro Systems AB 
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar