Scania bokslutskommuniké januari–december 2019

Report this content

2019 blev ett år av fortsatt tillväxt och med många rekord för Scania. Fordonsleveranserna nådde historiskt höga nivåer, likaså servicevolymen.

Sammanfattning av helåret 2019

  • I kampen mot klimatförändringar sätter Scania upp vetenskapligt baserade koldioxidmål, så kallade Science Based Targets, för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius
  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 152 419 (137 126)
  • Rörelseresultatet ökade med 26 procent till MSEK 17 488 (13 832)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 10 994 (3 718) för Fordon och Tjänster


Kommentar av VD Henrik Henriksson:

”2019 blev ett år av fortsatt tillväxt och med många rekord för Scania. Fordonsleveranserna nådde historiskt höga nivåer, likaså servicevolymen. Scanias nettoomsättning uppgick till rekordhöga 152,4 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Resultatet var det högsta någonsin på MSEK 17 488 vilket gav en rörelsemarginal på 11,5 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter och marknadsmix, bidrog positivt. Serviceintäkterna ökade under 2019 med 9 procent till rekordhöga 28,9 miljarder. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på rekordhöga 1 511 miljoner kronor.

 

Total orderingång på lastbilar och bussar sjönk med 9 procent under 2019 jämfört med 2018. Efterfrågan på lastbilar i Europa mattades av under senare delen av 2019, på grund av en vikande konjunktur. I Latinamerika går Brasiliens återhämtning fortsatt långsamt framåt. I Eurasien och Asien påverkas efterfrågan av politisk och handelsrelaterad oro. Orderingången på buss minskade i de flesta regioner. Scania har till viss del lyckats kompensera bortfallet i efterfrågan i Mellanöstern. För affärsområdet Engines var efterfrågan god, trots starka jämförelsesiffror 2018.

 

En anpassning av strukturkostnader till lägre volymer pågår och vi ser succesivt över bemanning och konsulttjänster för projekt. Det är en nödvändighet för att Scania ska kunna fortsätta göra omfattande investeringar i den nya teknik som ska bidra till att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem. För att vi ska lyckas med övergången till ett fossilfritt transportsystem är biobränslen helt avgörande. 2019 ökade Scania försäljningen av fordon som drivs på alternativ till diesel med 46 procent (6,631 fordon). Det finns en stor potential för att i större utsträckning använda biobränslen då alla Scaniafordon kan drivas på biodiesel-HVO. Biobränslen finns här och nu, medan det tar lång tid för ny teknik att få den genomslagskraft som behövs för att väsentligt minska koldioxidutsläppen. Parallellt med att öka nyttjandet av biobränslen behöver vi göra nödvändiga investeringar i ny teknik och infrastruktur för en successiv övergång till elektrifiering. 

 

Det finns ingen enskild lösning när det gäller elektrifiering av tunga fordon men Scania utvecklar flera olika tekniker, ofta ihop med kunder. Ett tekniskt spår som Scania har utvecklat tillsammans med den norska livsmedelsgrossisten ASKO är elektriska bränslecells-lastbilar som drivs med vätgas. Lastbilarna togs nyligen i drift i Trondheim där ASKO också öppnade en vätgas-station. Dessutom installerades Scanias helelektriska batteridrivna distributionslastbilar i kundens verksamhet i Oslo.

 

För att minska växthusgaser i den takt och omfattning som vetenskapen anger sätter Scania upp vetenskapligt baserade mål, Science Based Targets. Syftet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. I och med det förbinder sig Scania inte bara till att minska de egna utsläppen, utan också uppnå en minskning där de huvudsakliga koldioxidutsläppen sker – vid produkternas användning.

 

Den totala potentiella påverkan för Scania som Coronavirusets utbrott orsakar är i nuläget inte möjlig att förutse, givet det osäkra läget. Vi följer utvecklingen på en daglig basis och håller en tät kontakt med våra kunder, leverantörer, fackliga representanter och andra partners.”
 

 

Kontaktpersoner

Susanna Berlin 
Investor Relations                
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

 

Karin Hallstan
Head of Corporate Communications and PR
Tel. +46 8 553 852 10
Mobil tel. +46 76 842 81 04

 

 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2019 levererade vi 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 51 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar