Scania bokslutskommuniké januari–december 2020

Report this content

2020 präglades av pandemin och vi kämpade hårt för att stötta våra kunder med service och reservdelar för att säkerställa att de kunde hålla sina verksamheter igång.

Sammanfattning av helåret 2020

• Nettoomsättningen minskade med 18 procent till MSEK 125 125 (152 419)

• Rörelseresultatet minskade med 49 procent till MSEK 8 887 (17 488)

• Kassaflödet uppgick till MSEK 9 180 (10 994) för Fordon och Tjänster

• I det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 6 procent till MSEK 36 282 (38 604) och rörelseresultatet ökade med 1 procent till MSEK 3 638 (3 599)   

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

”2020 präglades av pandemin och vi kämpade hårt för att stötta våra kunder med service och reservdelar för att säkerställa att de kunde hålla sina verksamheter igång. Vårt fokus låg naturligtvis också på att hantera de operativa och finansiella effekterna på vår egen verksamhet i takt med att vi mötte dramatiska fluktuationer i efterfrågan och störningar i leverantörskedjan som ett resultat av covid-19. Vi lyckades snabbt bromsa kostnaderna och hålla i kassan när pandemin började påverka vår orderingång och leveranskapacitet. Pandemin har också påskyndat behovet av att se över kostnadsstrukturen i ljuset av Scanias långsiktiga ambitioner. För att fortsätta kunna göra stora investeringar i ny teknik som stöttar omställningen till ett hållbart transportsystem tvingades vi fatta svåra men nödvändiga beslut, vilket resulterade i nedstängning av produktionsanläggningar och personalminskningar.

Mot andra halvåret 2020 kom efterfrågan på lastbilar tillbaka med kraft medan den fortsatte svagt för bussar. Under fjärde kvartalet 2020 var fordonsleveranserna nästan åter i nivå med föregående år. Kassaflödet för fordon och tjänster var starkt tack vare Scanias princip om kundorderstyrd produktion och en effektiv lagerhantering. Arbetet med att omvandla vår kostnadsstruktur fortsatte i det fjärde kvartalet. Inom finansiella tjänster återgick kundernas behov av att lägga om sina betalningar av finansiella kontrakt till mer normala nivåer under andra halvåret 2020, och under fjärde kvartalet hade de allra flesta av våra kunder återgått till tidigare betalningsplaner.

Data från uppkopplade Scania-fordon visar att det finns en fortsatt god transportaktivitet särskilt inom segmenten fjärrtransporter, distribution och anläggning men även för stadsbussar. Det vittnar om ett investeringsbehov, vilket också återspeglas i våra orderböcker. För lastbilar ökade orderingången med 55 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Efter en tuff start av föregående år är vi nu i en styrkeposition med god kostnadsstruktur, redo att dra nytta av en stigande efterfrågan. Trots att efterfrågan ser bra ut är situationen i leverantörskedjan dock ansträngd på många områden, vilket orsakar produktionsstörningar och ökade kostnader. Den pågående covid-19-pandemin fortsätter naturligtvis också att skapa osäkerhet.

Under detta turbulenta år har vi hållit blicken stadigt på vårt åtagande att göra vår produktportfölj fossilfri. Scanias förmåga att leverera både här och nu och samtidigt utveckla morgondagens fossilfria transportsystem sattes verkligen på prov under 2020. I september lanserade vi vårt första helt elektriska lastbilsprogram som kommer att spela en viktig roll för att nå Scanias klimatmål. Vi har dessutom lovat våra kunder att lansera åtminstone en ny elektrisk produktapplikation inom buss- och lastbilsegmentet varje år. År 2025 förväntar vi att elektrifierade fordon kommer att stå för cirka 10 procent av vår totala fordonsförsäljningsvolym i Europa och 2030 förväntas 50 procent av våra totala fordonsförsäljningsvolymer vara elektrifierade.”

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media