Scania delårsrapport januari–juni 2020

Perioden präglades starkt av coronavirusets utbrott och dess följdeffekter i form av lägre efterfrågan och minskad produktion.

Sammanfattning av de sex första månaderna 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 24 procent till MSEK 58 469 (77 271)
  • Rörelseresultatet minskade med 70 procent till MSEK 2 813 (9 444)
  • Kassaflödet uppgick till MSEK 1 867 (3 638) för Fordon och Tjänster
  • I det andra kvartalet 2020 sjönk nettoomsättningen med 38 procent till MSEK 25 418 (41 179) och rörelseresultatet minskade till MSEK -192 (5 237)

Kommentar av VD Henrik Henriksson:
 
“Perioden präglades starkt av coronavirusets utbrott och dess följdeffekter i form av lägre efterfrågan och minskad produktion. Både försäljning och lönsamhet påverkades därmed negativt. De kraftfulla åtgärder som företaget har vidtagit har dämpat den negativa effekten. I andra kvartalet 2020 minskade nettoomsättningen med 38 procent till 25,4 miljarder kronor och rörelseresultatet till negativa 192 miljoner kronor. För första halvåret 2020 minskade nettoomsättningen till 58,5 miljarder kronor och resultatet till 2,8 miljarder kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 4,8 procent.
 
Under första halvåret 2020 minskade fordonsleveranserna med 41 procent med lägre volymer till i stort sett samtliga regioner. Scanias serviceintäkter minskade med 5 procent till 13,5 miljarder kronor under det första halvåret 2020. Financial Services redovisade ett minskat rörelseresultat på MSEK 476 (737), på grund av avsättningar för osäkra fordringar, vilket återspeglar den finansiella påverkan som coronaviruset har på våra kunder. 
 
Efter ett fullständigt stopp i Scanias globala produktion under våren då all tillverkning låg nere på grund av komponentbrist och störningar i leverantörs- och logistikkedjan följde en försiktig återstart på låga nivåer. Den orderbok som ansamlats till följd av avbrottet, som orsakats av pandemin, har ännu inte hunnit betas av. Därför planeras nu för att kompensera det produktionsbortfallet genom att öka produktionstakten.
 
Efterfrågeläget framåt är fortsatt osäkert. Orderingången på nya lastbilar påverkas av den ekonomiska utvecklingen i allmänhet vilken skiftar på olika håll i världen. En återhämtning i Asien märks och i vissa delar av Europa, medan det går mer trögt i Latinamerika. Den globala bussmarknaden har drabbats hårt av pandemin, i synnerhet efterfrågan på turist- och långfärdsbussar. För Engines däremot är efterfrågan stor och orderingången till och med överstiger föregående års nivåer. 
 
Scania har hittills klarat utmaningarna med coronavirusets utbrott på ett bra sätt. Med snabba och resoluta åtgärder stoppades en rad projekt och aktiviteter för att minska kostnader och bevara kassaflödet. Att bedöma de långsiktiga effekterna av krisen är svårt och det kommer att dröja innan efterfrågan når samma nivåer som före krisen. Mot bakgrund av detta och för att säkerställa ett fortsatt lönsamt Scania som kan bidra till att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem pågår nu ett intensivt och omfattande arbete med att anpassa Scanias kostnadsstruktur mer långsiktigt. Som meddelats under kvartalet står vi nu inför den tuffa åtgärden att minska organisationen med omkring 5 000 medarbetare globalt.“

Kontaktpersoner
Susanna Berlin 
Investor Relations                
Tel. 08-553 861 12
Mobil tel. 070-086 05 02
 
Karin Hallstan
Head of Corporate Communications and PR
Tel. 08-553 852 10
Mobil tel. 076-842 81 04

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2019 levererade vi 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 152 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 51 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media