Scania delårsrapport januari-september 2017

Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna steg till rekordhöga 86,4 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Efterfrågan på nya lastbilsprogrammet är god och serviceutvecklingen är fortsatt positiv.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2017

•                     Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till MSEK 9 080 (7 492)

•                     Rörelseresultatet steg till MSEK 9 080 (3 692)

•                     Nettoomsättningen ökade med 15 procent till MSEK 86 403 (75 209)

•                     Kassaflödet uppgick till MSEK 3 007 (-192) för Fordon och Tjänster

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

“Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna steg till rekordhöga 86,4 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Efterfrågan på nya lastbilsprogrammet är god och serviceutvecklingen är fortsatt positiv. Perioden belastades av en hög investeringsnivå, kostnader för drift av dubbla produktprogram och en mindre gynnsam marknadsmix. Trots det lyckades bolaget prestera ett starkt resultat för de nio första månaderna 2017 på MSEK 9 080, vilket gav en rörelsemarginal på 10,5 procent. Under det tredje kvartalet började resultatet att belastas av negativa valutaeffekter, i tillägg till de fortsatt höga kostnadsnivåerna. Orderingången för lastbilar steg med 27 procent under de nio första månaderna 2017 jämfört med samma period föregående år. Den goda efterfrågan på lastbilar i Europa fortsätter. Utvecklingen i Latinamerika är positiv och vi ser en ökad efterfrågan i Brasilien från mycket låga nivåer. I Eurasien är trenden i efterfrågan positiv främst tack vare Rysslands fortsatta återhämtning. I Asien ökade efterfrågan tack vare starka försäljningsinsatser i främst Kina och Iran. Orderingången för bussar totalt sett var stark och ökade med 2 procent i jämförelse med motsvarande period 2016. För affärsområdet Engines är efterfrågeutvecklingen positiv i alla segment. Serviceintäkterna uppgick till rekordhöga 17,5 miljarder SEK, en ökning med 11 procent. Financial Services redovisade ett rörelseresultat på 862 miljoner kronor och kreditförlusterna är på alltjämt låga nivåer. I september lanserades det andra steget i Scanias introduktion av den nya generationen lastbilar – Scania XT med anläggningslastbilar skräddarsydda för bygg- och skogsindustrin. I oktober delgavs Scania det beslut från Europeiska kommissionen som rör ett påstått otillbörligt utbyte av information. Scania tillbakavisar dess slutsatser och kommer att överklaga beslutet. Scania betonar också att förtaget fullt ut har samarbetat med Europeiska kommissionen under hela utredningsarbetet.“

Kontaktpersoner
Susanna Berlin

Investor Relations               

Tel. +46 8 553 861 12

mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg

Corporate Relations

Tel. +46 8 553 835 57

mobil tel. +46 73 988 35 57

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media