Årsstämma har hållits i SciBase Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2020 hållits i SciBase Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”SciBase”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.scibase.com).

Årsstämman beslutade:

 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;
 • att balansera Bolagets ansamlade vinstmedel, uppgående till
  98 878 721 kronor, i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2019;
 • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, inklusive den ledamot som avgått under räkenskapsåret, och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019;
 • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor;
 • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till externa styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget samt att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning;
 • att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Diana Ferro, Thomas Taapken och Tord Lendau samt att nyvälja Barbro Fridén till styrelseledamöter, att som styrelsens ordförande omvälja Tord Lendau samt att som Bolagets revisor omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg;
 • att anta principer för utseende av valberedning (samma principer som föregående år);
 • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
 • om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma, samt (ii) genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com

 

Certified Advisor:
Avanza
Tel: +46 8 409 421 20
Email:
corp@avanza.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .

Prenumerera

Dokument & länkar