Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2017

Jan – mars i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 755 (1 066) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 612 (-11 600) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,40 (-1,40) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 981 (-11 247) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick i perioden till 26,5 (26,3)%.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Huvudmarknaden Tyskland fortsätter visa bra tillväxt och försäljningen i värde ökade med 99% och volymen sålda elektroder ökade med 95%.
 • Betydande resurser har fortsatt investerats i PMA-processen med ytterligare framsteg. Under perioden har bolaget lämnat in svar på ett antal frågeställningar från FDA.
 • SciBase inleder samarbete med DermoScan för gemensam marknadsföring av ett integrerat produkterbjudande för digital dermatoskopi och Nevisense.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Kallelse till årsstämman 2017 har publicerats.
 • Årsredovisning för 2016 har publicerats.
 • Publicering av klinisk studie i British Journal of Dermatology som visar på ytterligare fördelar med Nevisense.
 • SciBase erhåller patent i USA för Nevisenses elektrod-design. 
apr-mar
jan-mar Rullande jan-dec
KONCERNEN 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning, tkr 1 755 1 066 7 125 6 436
Bruttomarginal, % 26,5% 26,3% 33,8% 34,5%
Soliditet, % 90,7% 94,4% 90,7% 90,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,10 0,06 0,10 0,10
Likvida medel, tkr 72 627 122 241 72 627 84 955
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -11 981 -11 247 -48 584 -47 850
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr* -1,40 -1,40 -6,41 -6,41
Eget kapital per aktie, kr* 9,79 16,19 9,79 11,19
Genomsnittligt antal aktier, tusental* 8 285 8 285 8 285 8 285
Antal utestående aktier, tusental 8 285 8 285 8 285 8 285
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 19,30 23,50 19,30 19,00
Genomsnittligt antal anställda 22 18 22 21
*Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1

För ytterligare information kontakta:

Simon Grant
VD och Koncernchef, +46 72 887 43 99, simon.grant@SciBase.com

Michael Colérus
CFO, +46 70 341 34 72, michael.colerus@SciBase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Om hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.


Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar