Delårsrapport

1 januari – 30 juni 2018

April – juni siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 571 (2 046) tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -10 298 (-11 746) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-1,42) kr.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 119 (-11 044) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 58,2 (34,2)%.
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 18% och nådde 4 304 (5 232)stycken. Försäljningen till återkommande kunder minskade med 7%.

Januari – juni siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 3 510 (3 801) tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -19 955 (-23 358) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,20 (-2,82) kr.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 801 (-23 025) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 51,7 (30,6)%.
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 10% och nådde 8 438 (9 328)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 5%.

Viktiga händelser under kvartalet

 •  I perioden presenterades en stor och viktig uppdatering av Nevisense där bland annat behovet av en referensmätning tagits bort, den tidigare mest komplexa delen av ett Nevisense-test. Detta effektiviserar mätproceduren och gör Nevisense mycket enklare att lära sig och använda. Det är en mycket viktig förbättring i användarvänlighet och gör produkten mycket lättare att integrera i en dermatologikliniks patientflöde.
 •  Årsstämma 2018 hölls den 16 maj.
 •  Den första artikeln av amerikanska forskare med Nevisense publicerades av Svoboda, Rigel et al i SKIN, The journal of cutaneous medicine

Viktiga händelser efter kvartalet

 •  Vid FOBI-mötet i juli i München presenterades den uppgraderade versionen av Nevisense för första gången. Prof. Axel Hauschild presenterade även Nevisense vid en workshop med nästan 100 besökare.
juli-jun
apr-jun jan-jun Rullande jan-dec
KONCERNEN 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017
Nettoomsättning, tkr 1 571 2 046 3 510 3 801 6 568 6 859
Bruttomarginal, % 58,2% 34,2% 51,7% 30,6% 46,8% 35,4%
Soliditet, % 92,0% 87,2% 92,0% 87,2% 89,9% 90,5%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,15 0,09 0,15 0,11 0,11
Likvida medel, tkr 85 231 60 974 85 231 60 974 85 231 110 015
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -10 119 -11 044 -19 801 -23 025 -40 955 -44 180
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -0,62 -1,42 -1,20 -2,82 -3,09 -5,00
Eget kapital per aktie, kr 5,76 8,38 5,76 8,38 7,80 13,63
Genomsnittligt antal aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 8 285 10 576 8 493
Antal utestående aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 8 285 16 618 16 618
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 6,45 19,08 7,45 19,08 7,45 7,80
Antal sålda elektroder, styck 4 304 5 232 8 438 9 328 15 814 16 704
Genomsnittligt antal anställda 20 21 20 22 20 21

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO

För mer information, vänligen kontakta: 
Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com  

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar