• news.cision.com/
  • SciBase/
  • Följande personer har utsetts att ingå i SciBase Holdings valberedning inför årsstämman 2022:

Följande personer har utsetts att ingå i SciBase Holdings valberedning inför årsstämman 2022:

Report this content

Erik Esveld (VanHerk Group)

Christer Jönsson (Fouriertransform),

Iraj Arastoupour,

Tord Lendau (Styrelsens ordförande).

Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i SciBase Holding den 18 maj 2021.

Årsstämma i SciBase Holding AB (publ) kommer att hållas den 18 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till SciBase Holding AB (publ), Att: Styrelsens ordförande, Box 3337, 103 67 Stockholm och måste inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.


Stockholm, 29 oktober, 2021

SciBase Holding AB (publ) 

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Tord Lendau, Styrelsens ordförande, tel +46 (0)70 810 01 67

Michael Colérus, CFO, tel +46 (0)70 341 34 72

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se


Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malign melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.

Prenumerera

Dokument & länkar