KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCIBASE HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 november 2017 kl. 16.30 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)                 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 9 november 2017; samt

(ii)               senast torsdagen den 9 november 2017 har anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen per post till SciBase Holding AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3337, 103 67 Stockholm eller per e-post till info@scibase.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav och telefonnummer. För anmälan av biträden gäller samma tid, adresser och formkrav i övrigt och eventuella biträden får högst vara två. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till Bolaget i samband med anmälan.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen som är torsdagen den 9 november 2017.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.  Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scibase.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. 1.                 Stämmans öppnande
  2. 2.                 Val av ordförande vid stämman
  3. 3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.                 Godkännande av dagordning
  5. 5.                 Val av en eller två justeringspersoner
  6. 6.                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. 7.                 Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
  8. 8.                 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
  9. 9.                 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

För att möjliggöra Bolagets lanseringsstrategi för USA-marknaden och dess uppdaterade tillväxtplan och för att tillgodose det kapitalbehov som kommer uppstå i samband därmed föreslår styrelsen i Bolaget att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) på följande villkor.

Antal aktier och aktiekapitalets ökning

Företrädesemissionen ska omfatta högst 9 468 306 aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vid full teckning av samtliga aktier i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 35 032 732,2 kronor.   

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen ska vara onsdagen den 22 november 2017 (”Avstämningsdagen”).

Rätt att teckna aktier

Den som på Avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 9 kronor per aktie.

Teckning och betalning

Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 27 november 2017 till och med den 11 december 2017.  Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 27 november 2017 till och med den 11 december 2017. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.  

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tilldelning av aktier

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska besluta om tilldelning av aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att Företrädesemissionen ska bli fulltecknad, till de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier (baserat på de ställda garantiutfästelserna). 

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Sådan nyemission av aktier får endast ske med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska endast kunna ske kontant.

Syftet med förslaget är dels att möjliggöra för styrelsen att kunna besluta om en nyemission av aktier för det fall att marknadsförutsättningarna är sådana att styrelsen, före den extra bolagsstämman, gör bedömningen att den företrädesemission som föreslås enligt punkten 7 ovan inte kommer att kunna genomföras med framgång, i vilket fall styrelsen avser att återkalla förslaget enligt punkten 7 ovan. Syftet med förslaget är vidare att styrelsen, för det fall att oförutsedda händelser påverkar tidplanen på ett sätt som gör att en beslutad företrädesemission enligt punkten 7 ovan inte kan genomföras enligt beslutad tidplan, ska ha en möjlighet att fatta beslut om en nyemission på motsvarande villkor som enligt punkten 7 ovan men med en justerad tidplan.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 8 284 768.  

Bolagsstämmohandlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt de enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen stadgade handlingarna kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.scibase.com senast den 1 november 2017. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.

_____

Stockholm i oktober 2017

Styrelsen

Simon Grant, VD och koncernchef, telefon :   46 72 887 43 99

Michael Colérus, CFO, telefon : 46 70 341 34 72

Om SciBase

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig dessutom i processen för ett godkännande av FDA i USA.

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar