Kommuniké från årsstämma i Scibase Holding AB (publ) den 16 maj 2019

Report this content

SciBase Holding AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet  

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag så att 135 443 035 kronor överfördes i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 

Stämman beslutade att arvoden åt styrelsen och revisor ska utgå i enlighet med enligt följande:

  • Arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till extern styrelseledamot som inte är anställd av större aktieägare i Bolaget.
  • Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare 

Stämman beslutade att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Val av styrelse och revisor  

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja Tord Lendau (omval), Thomas Eklund (omval), Diana Ferro (omval) samt Thomas Taapken (omval) som styrelseledamöter.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes som revisor (omval). Det noterades att Magnus Lagerberg skulle utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om utseende av valberedning 

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får användas för strategiska förvärv, och får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 1 661 810.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta: 

Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72 E-post:
michael.colerus@scibase.com 

Certified Advisor (CA):

Avanza

Tel: +46 8 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2019 klockan 19.00.

Om hudcancer  

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com . 

Prenumerera

Dokument & länkar