Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande ScIbase Holding AB (publ) : Bokslutskommuniké 2018

1 januari – 31 december 2018

Oktober – december siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 030 (1 886) tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -11 506 (-10 295) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,69 (-1,13) kr.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 990 (-11 358) tkr.
 •  Bruttomarginalen ökade till 52,1 (31,5)%.
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 2% och nådde 3 872 (3 936) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 6%.

Januari – december siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 6 899 (6 859) tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -44 215 (-42 464) tkr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -2,66 (-5,00) kr. 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 482 (-44 180) tkr. 
 •  Bruttomarginalen ökade till 52,0 (35,4)%. 
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 7% och nådde 15 478 (16 704) stycken. Försäljningen till återkommande kunder var oförändrad jämfört med 2017. 

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland ökade med 41% i kvartalet framförallt på grund av instrumentförsäljning till nya kunder.
 •  Nya kliniska riktlinjer publicerades i Tyskland och är stödda av Onkoderm. Riktlinjerna stödjer användandet av Nevisense vid utvärdering av lesioner med misstänkt melanom och innehåller även en rekommendation om kostnadsersättning
 •  SciBase och Swiss Institute of Allergy and Asthma Research i Davos Schweiz (SIAF-SFI) meddelade att man ingått ett formellt avtal för användandet av Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vid test av hudbarriärens funktion. Partnerna har dessutom gjort en gemensam patentansökan som täcker användandet av elektrisk impedans för utvärdering av barriär funktionen i epitelial vävnad vilket potentiellt innebär ett unikt verktyg som adresserar några av de vanligaste sjukdomarna såsom eksem, födoämnesallergier, allergisk rinit och astma.
 •  En ny USA-studie publicerades online i the Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) som visade att Nevisense har bra potential att förbättra kliniskt beslutsfattande.
 •  Bolaget deltog vid ”the Fall Clinical” i Las Vegas.
 •  En valberedning utsågs.

Viktiga händelser efter kvartalet

 •  Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter kvartalets utgång.
okt-dec jan-dec
KONCERNEN 2018 2017 2018 2017
Nettoomsättning, tkr 2 030 1 886 6 899 6 859
Bruttomarginal, % 52,1% 31,5% 52,0% 35,4%
Soliditet, % 88,1% 90,5% 88,1% 90,5%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,13 0,11 0,13 0,11
Likvida medel, tkr 67 514 110 015 67 514 110 015
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -9 990 -11 358 -37 482 -44 180
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -0,69 -1,13 -2,66 -5,00
Eget kapital per aktie, kr 4,30 12,69 4,30 13,63
Genomsnittligt antal aktier, tusental 16 618 9 118 16 618 8 493
Antal utestående aktier, tusental 16 618 16 618 16 618 16 618
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 3,10 7,80 3,10 7,80
Antal sålda elektroder, styck 3 872 3 936 15 478 16 704
Genomsnittligt antal anställda 19 20 19 21


Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 12.15 CET.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com  

Certified Advisor: 

Avanza AB 
Tel: +46 8 409 421 20 
E-mail: corp@avanza.se  

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar